click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC  (Read 502 times)

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #30 on: June 01, 2020, 06:46:34 PM »

BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 9343 là ngưỡng hỗ trợ, dự kiến 9846 và 9992

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9343 t́m kiếm 9099 và 8953

chỉ số RSI trên 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu h́nh dương. Cặp tiền đang giao dịch trên cả 20 và 50 MA.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #31 on: June 05, 2020, 10:18:36 PM »

BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 9901 là ngưỡng kháng cự, dự kiến 9376 và 9234

Phương án thay thế: trên 9901, mong đợi 10144 và 10288

Chỉ số RSI dưới 50. MACD dưới đường tín hiệu của nó và âm. Cấu h́nh âm. BTC/USD đă thâm nhập dải Bollinger dưới của nó tại 9712.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #32 on: June 10, 2020, 09:46:05 PM »


BTC/USD trong ngày: mục tiêu tiếp theo của chúng tôi tại 10196

Phương án thay thế: dưới 9579, mong đợi 9341 và 9199

Chỉ số RSI trên 50, MACD âm và trên đường tín hiệu của nó, MACD phải vượt qua mức 0 để có thể tăng cao hơn nữa.


KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #34 on: June 15, 2020, 09:20:41 PM »


BTC/USD trong ngày: hồi phục, dự kiến 9472 và 9605

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8999 sẽ gọi 8776 và 8643

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD âm và trên đường tín hiệu của nó. MACD phải vượt qua mức 0 để cặp tiền tăng cao hơn nữa.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #35 on: June 17, 2020, 08:31:39 PM »


BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 9598 là ngưỡng kháng cự

Phương án thay thế: điểm phá vỡ trên 9598, t́m kiếm 9826 và 9962

chỉ số RSI dưới 50. MACD âm và dưới đường tín hiệu của nó.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #36 on: June 18, 2020, 08:30:55 PM »


BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 9244 là ngưỡng hỗ trợ, dự kiến 9697 và 9832

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9244 sẽ gọi 9016 và 8880

chỉ số RSI trên 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu h́nh dương.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #37 on: June 19, 2020, 08:21:54 PM »


BTC/USD trong ngày: hồi phục, dự kiến 9658 và 9793

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9163 sẽ gọi 8937 và 8802

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50, MACD âm và trên đường tín hiệu của nó. MACD phải vượt qua mức 0 để có thể tiếp tục tăng.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #38 on: June 22, 2020, 09:54:56 PM »


BTC/USD trong ngày: thực hiện các lệnh mua miễn 9235 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9690 và 9826

Phương án thay thế: dưới 9235, dự kiến 9007 và 8872

Chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó.

KoinProVN

 • Novice
 • *
 • Posts: 40
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC
« Reply #39 on: July 10, 2020, 07:23:56 PM »

BTC/USD trong ngày: hồi phục về phía 9507

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9029 sẽ gọi 8848 và 8739

chỉ số RSI dưới 50, MACD âm và trên đường tín hiệu của nó. Cấu h́nh bị trộn.

 

Bitcoin Garden 2013-2020, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services