click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ☄️⚡️☄️[BOUNTY] Qravity ICO| Liên tục sáng tạo ☄️⚡️☄️  (Read 485 times)

loicuagio1979

 • Novice
 • *
 • Posts: 13
 • Karma: +0/-0
  • View Profile


Qravity đang triển khai chương tŕnh bounty chính thức của ḿnh để thưởng cho những người ủng hộ bằng token QCO.

Chúng tôi sẽ dành 2% trong số token huy động được để dành cho chương tŕnh bounty.
Chương tŕnh sẽ diễn ra cho đến khi kết thúc mở bán token Qravity. Qravity sẽ trả bounty dựa trên sự đóng góp của bạn trong ṿng 60 ngày sau khi kết thúc mở bán token.


Dịch và quản lư dịch
(ANN+ Bounty threads) 20%
Chữ kư, Ảnh đại diện & ḍng chữ cá nhân
Chiến dịch dịch 20%
Sáng tạo nội dung 20%
Viết Blog5%
YouTube 10%
Các diễn đàn 5%
Truyền thông xă hội 40%
Twitter 10% 
Medium 10%   
Linkedin 5% 
Telegram 10%
Facebook/Instagram 5%

Cách thực hiện
Tùy thuộc vào nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một số lượng cổ phần cụ thể. Số lượng cổ phần bạn sở hữu so với tổng số tiền cổ phần sở hữu về cơ bản là một tỷ lệ phần trăm của tất cả các token có sẵn trong chương tŕnh; bạn sẽ nhận được phần trăm token đó.

Ví dụ
Giả sử chúng tôi bán 100 triệu token và dành cho bounty 2%. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ thanh toán 2 triệu token làm bounty. Cứ cho rằng chúng tôi có ba người tham gia bounty: Alice có 5 stake, Bob có 10, và Claire có 85. Tổng số stake trong trường hợp này là 100. Alice sẽ nhận 5% trong số 2 triệu token, nghĩa là 100.000 token, Bob sẽ nhận được 200.000 token, và Claire sẽ nhận được 700.000 token c̣n lại.

Chiến dịch truyền thông xă hộiChúng tôi sẽ trả stake theo số lượng người theo dơi của bạn ở đầu chiến dịch.


250-749 người theo dơi:   1 stake/tweet lại
750-1,499 người theo dơi:   2 stake/tweet lại
1,500-9,999 người theo dơi:   4 stake/tweet lại
10,000+ người theo dơi:   6 stake/tweet lại

Tối thiểu 3 tweet lại mỗi tuần.
Tối đa 2 tweet lại mỗi ngày, và 10 tweet lại mỗi tuần.

Đăng kư:
1. Theo dơi [urlhttps://twitter.com/qravitycom]Twitter[/url] của Qravity.
2. Đăng kư theo mẫu này.
3. Đăng kư các tweet và tweet lại của bạn trong ṿng một giờ sau khi tweet/tweet lại bằng mẫu này. Mỗi mẫu chỉ một tweer/tweet lại
4. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.


Các quy định:
1. Thứ hạng của bạn ở Bitcointalk phải là Jr. Member hoặc cao hơn.
2. Kiểm toán Twitter của bạn sẽ xem số lượng người theo dơi thực sự của bạn - chỉ những người theo dơi thực mới được tính.
3. Tweet của bạn phải bao gồm “#Qravity” VÀ “@QravityCom”.
4. Tham gia kênh Telegram của chúng tôi và điền vào mẫu này. (BẮT BUỘC).
5. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.Chúng tôi sẽ trả stake theo số lượng người theo dơi của bạn ở đầu chiến dịch.

100-500 Người theo dơi/Bạn bè:      1 stake/tuần.
500-1,500 Người theo dơi/Bạn bè:   2 stake/tuần.
1,500-3,000 Người theo dơi/Bạn bè:   4 stake/tuần.
3,000+ Người theo dơi/Bạn bè:   6 stake/tuần.

Đăng kư:
1. Theo dơi và thích trang LinkedIn của chúng tôi.
2. Điền và đăng kư theo mẫu này.
3. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.

Các quy định:
1. Bạn phải chia sẻ và thích các bài đăng của Qravity.
2. Tham gia kênh Telegram của chúng tôi và điền vào mẫu này. (BẮT BUỘC).
3. Mỗi tuần, bạn phải tạo ít nhất một b́nh luận (có ư nghĩa).
4. Tài khoản có bạn bè/người theo dơi giả tạo sẽ bị loại.
5. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ trả stake theo số lượng người theo dơi của bạn ở đầu chiến dịch.

100-500 Người theo dơi/bạn bè:      1 stake/tuần.
500-1500 Người theo dơi/bạn bè:   2 stakes/tuần.
1500-3000 Người theo dơi/bạn bè:  4 stakes/tuần.
3000 Cộng Người theo dơi/bạn bè:   6 stakes/tuần.

Đăng kư:
1. Theo dơi vầ thích trang Facebook của chúng tôi.
2. Điền và đăng kư theo mẫu này.
3. Đăng kư bài đăng/bài đăng lại trong ṿng năm giờ sau khi tạo ra xong bằng mẫu này. Mỗi mẫu chỉ một bài đăng/bài đăng lại.
4. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.


Các quy định:
1. Bạn phải chia sẻ và thích các bài đăng của Qravity.
2. Tham gia kênh Telegram của chúng tôi và điền vào mẫu này. (BẮT BUỘC).
3. Mỗi tuần, bạn phải tạo ít nhất một b́nh luận (có ư nghĩa).
4. Tài khoản có bạn bè/người theo dơi giả tạo sẽ bị loại.
5. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.


Mỗi tuần phải có tối thiểu 1 tương tácChúng tôi sẽ trả stake theo số lượng người theo dơi của bạn ở đầu chiến dịch.

100-749 người theo dơi:   1 stake/tương tác
750-1,499 người theo dơi:   2 stake/tương tác
1,500-9,999 người theo dơi:   4 stake/tương tác
10,000+ người theo dơi:   6 stake/tương tác

Tương tác - Thích các bài đăng trên Instagram của chúng tôi.

Mỗi tuần phải có tối thiểu 1 tương tác.

Đăng kư:
1. Theo dơi Qravity trên Instagram.
2. Đăng kư theo mẫu này.
3. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.


Các quy định:
1. Bạn phải chia sẻ và thích các bài đăng của Qravity.
2. Tham gia kênh Telegram của chúng tôi và điền vào mẫu này. (BẮT BUỘC).
3. Tài khoản có bạn bè/người theo dơi giả tạo sẽ bị loại.
4. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.Chúng tôi sẽ trả stake theo số lượng người theo dơi của bạn ở đầu chiến dịch.

0-24 người theo dơi:   1 stake/tương tác
25-49 người theo dơi:   2 stake/tương tác
50-100 người theo dơi:   4 stake/tương tác
101+ người theo dơi:   6 stake/tương tác

Tương tác - vỗ tay các bài đăng của chúng tôi (ghi chú: mỗi bài đăng bạn có thể vỗ tay 50 lần).

Mỗi tuần phải có tối thiểu 1 tương tác.

Đăng kư:
1. Theo dơi Qravity trên Medium.
2. Đăng kư theo mẫu này.
3. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.


Các quy định:
1. Bạn phải chia sẻ và thích các bài đăng của Qravity.
2. Tham gia kênh Telegram của chúng tôi và điền vào mẫu này. (BẮT BUỘC).
3. Mỗi tuần, bạn phải tạo ít nhất một b́nh luận (có ư nghĩa).
4. Tài khoản có bạn bè/người theo dơi giả tạo sẽ bị loại.
5. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.

Chiến dịch dịch thuậtBounty này bao gồm hai nhiệm vụ:
1. Dịch thread ANN + Bounty

ANN+Bounty thread: 40 Stake + 3 Stake mỗi bài đăng hợp lệ

Đăng kư:
1. Gửi email tới [email protected] theo các chi tiết sau:
- Ngôn ngữ bản địa
- Dịch/kinh nghiệm dịch (nếu có)
- Tên sử dụng ở Bitcointalk
- Địa chỉ ví ERC-20
2. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.

Các quy định:
1. Bạn được yêu cầu giữ thread hoạt động bằng việc đăng các cập nhật, tin tức, hoặc các thông báo quan trọng một cách thường xuyên. Thread chỉ có một bài đăng sẽ bị loại.
2. Dịch tự động (Google hoặc tương đương) sẽ bị loại.
3. Các bài đăng không cần thiết hoặc bị lặp lại sẽ bị loại.
4. Chỉ có các bài đăng bởi OP mới được tính.
5. Người tham gia phải có thứ hạng Jr. Member để có thể đăng được ảnh.
6. Tham gia vào kênh Telegram của chúng tôi và điền theo mẫu này. (BẮT BUỘC).
7. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.
Ghi chú:
Dịch không dựa trên cơ sở đến trước được nhận trước; hăy đọc các quy định và đăng kư kèm theo.
Đừng bắt đầu dịch nếu bạn chưa nhận được sự chấp thuận từ người quản lư.

Chiến dịch Chữ kưTrả stake theo cấp độ của người đăng kư:

Member: 1 stake/tuần
Full Member: 2 stakes/tuần
Sr. Member: 4 stakes/tuần
Hero/Legendary: 6 stakes/tuần

Đăng kư:

1. Khoác chữ kư, ảnh đại diện, và ḍng chữ cá nhân theo cấp độ của bạn.
2. Điền vào và đăng kư theo mẫu này.


Thưởng:
Thưởng 25% stake nếu bạn dùng cả (ảnh đại diện, chữ kư và ḍng chữ cá nhân).

Các quy định:
1. Chữ kư, ảnh đại diện, và ḍng chữ cá nhân phải giữ nguyên cho đến khi chúng tôi đă tính toán xong các stake sau khi kết thúc đợt mở bán token (vui ḷng giữ chúng khoảng một tuần để chugns tôi tiện tính toán).
2. Bạn phải tạo tối thiểu 30 bài đăng có ư nghĩa trong suốt thời kỳ này.  Off-topic, spam, và các bài đăng vố nghĩa sẽ không được tính.
3. Các bài đăng phải có độ dài tối thiểu 70 kư tự.
4. Người tham gia phải có thứ hạng tối thiểu Member trong diễn đàn.
5. Tham gia vào kênh Telegram của chúng tôi và điền theo mẫu này. (BẮT BUỘC).

6. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.

Ảnh đại diện:
Chữ kư BB-codes:
HERO/LEGENDARY
Code: [Select]
[table][tr][td][url=https://qravity.com/][size=2px][tt]                      [color=#2de]▄████▄
                      ██████
       [color=#2cd]▄▄████████▄▄   ▀████▀
    ▄████████████████▄
  [color=#2bd]▄████████████████████▄
 ▄██████████████████████▄
 [color=#3ac]████████████████████████
██████████████████████████
[color=#39c]██████████████████████████
██████████████████████████
[color=#38b]██████████████████████████
 ████████████▄   ▀███████
 [color=#37b]▀█████████████▄   ▀████▀
  [color=#37a]▀██████████████▄   ▀█▀
    [color=#36a]▀██████████████▄
       ▀▀████████████▄
                [color=#35a]▀██████▄[/td][td][/td][td][url=https://qravity.com/][size=2pt].
[font=arial][size=16pt][b][glow=#35a,1][color=#35a].[color=#fff]QRAVITY[color=#35a].[/glow]
[size=5pt][color=#2de]▰▰[color=#2ce]▰[color=#2cd]▰[color=#2bd]▰▰[color=#2ad]▰[color=#2ac]▰[color=#39c]▰▰[color=#38c]▰[color=#38b]▰[color=#37b]▰▰[color=#36b]▰[color=#36a]▰[color=#35a]▰[/td][td][/td][td][size=2px][tt]
        [color=#35a]███
         [color=#36b]███
    [color=#37b]███   ███
     [color=#38c]███   ███
[color=#39c]███   ███   ███
 [color=#2ad]███   ███  ███
  [color=#2bd]███  ███   ███
   [color=#2ce]███  ███  ███
   [color=#2de]███  ███  ███
   [color=#2ce]███  ███  ███
  [color=#2bd]███  ███   ███
 [color=#2ad]███   ███  ███
[color=#39c]███   ███   ███
     [color=#38c]███   ███
    [color=#37b]███   ███
         [color=#36b]███
        [color=#35a]███[/td][td][/td][td][url=https://qravity.com/][size=2pt].
[font=arial black][size=9pt][glow=#2de,1][color=#2de].[color=#35a]DECENTRALIZED CONTENT PRODUCTION[color=#2de].
.[color=#35a]AND DISTRIBUTION PLATFORM[color=#2de].[/glow] [size=6pt][color=#35a]▰[color=#36a]▰[color=#37b]▰[color=#38b]▰[color=#39c]▰[color=#29c]▰[color=#2ad]▰[color=#2bd]▰[color=#2ce]▰[color=#2de]▰[/td][td][size=2pt][color=#35a]███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
▀▀▀[/td][td][center][font=arial black][size=9pt][glow=#2ce,1][color=#2ce]...[url=https://t.me/QravityCom][color=#fff]Telegram[/url][color=#2ce]...[/glow][glow=#2ce,1][color=#2ce]..[url=https://twitter.com/QravityCom][color=#fff]Twitter[/url][color=#2ce]..[/glow][glow=#2ce,1][color=#2ce]...[url=http://reddit.com/r/Qravity][color=#fff]Reddit[/url][color=#2ce]....
..[url=https://www.youtube.com/channel/UCD4ecY9gj4crB3XZveUOH7A][color=#fff]Youtube[/url][color=#2ce]..[/glow][glow=#2ce,1][color=#2ce]..[url=https://www.facebook.com/QravityCom/][color=#fff]Facebook[/url][color=#2ce]..[/glow][glow=#2ce,1][color=#2ce]..[url=https://www.linkedin.com/company/qravity][color=#fff]LinkedIn[/url][color=#2ce]..[/glow][/td][td][size=2pt][color=#35a]███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
▀▀▀[/td][/tr][/table]

SR. MEMBER
Code: [Select]
[table][tr][td][url=https://qravity.com/][size=2px][tt]                      [color=#2de]▄████▄
                      ██████
       [color=#2cd]▄▄████████▄▄   ▀████▀
    ▄████████████████▄
  [color=#2bd]▄████████████████████▄
 ▄██████████████████████▄
 [color=#3ac]████████████████████████
██████████████████████████
[color=#39c]██████████████████████████
██████████████████████████
[color=#38b]██████████████████████████
 ████████████▄   ▀███████
 [color=#37b]▀█████████████▄   ▀████▀
  [color=#37a]▀██████████████▄   ▀█▀
    [color=#36a]▀██████████████▄
       ▀▀████████████▄
                [color=#35a]▀██████▄[/td][td][/td][td][url=https://qravity.com/][font=arial black][size=16pt][color=#35a]QRAVITY
[size=5pt][color=#2de]▰▰[color=#2ce]▰[color=#2cd]▰[color=#2bd]▰▰[color=#2ad]▰[color=#2ac]▰[color=#39c]▰▰[color=#38c]▰[color=#38b]▰[color=#37b]▰▰[color=#36b]▰[color=#36a]▰[color=#35a]▰[/td][td][/td][td][size=2px][tt]
        [color=#35a]███
         [color=#36b]███
    [color=#37b]███   ███
     [color=#38c]███   ███
[color=#39c]███   ███   ███
 [color=#2ad]███   ███  ███
  [color=#2bd]███  ███   ███
   [color=#2ce]███  ███  ███
   [color=#2de]███  ███  ███
   [color=#2ce]███  ███  ███
  [color=#2bd]███  ███   ███
 [color=#2ad]███   ███  ███
[color=#39c]███   ███   ███
     [color=#38c]███   ███
    [color=#37b]███   ███
         [color=#36b]███
        [color=#35a]███[/td][td][/td][td][url=https://qravity.com/][size=2pt].
[font=arial black][size=9pt][color=#35a]DECENTRALIZED CONTENT PRODUCTION
AND DISTRIBUTION PLATFORM  [size=6pt][color=#35a]▰[color=#36a]▰[color=#37b]▰[color=#38b]▰[color=#39c]▰[color=#29c]▰[color=#2ad]▰[color=#2bd]▰[color=#2ce]▰[color=#2de]▰[/td][td][size=2pt][color=#35a]███
███
███
███
███
███
███
███
███
███
▀▀▀[/td][td][/td][td][center][font=arial black][size=9pt][url=https://t.me/QravityCom][color=#2ce]Telegram[/url]     [url=https://twitter.com/QravityCom][color=#2ce]Twitter[/url]     [url=http://reddit.com/r/Qravity][color=#2ce]Reddit[/url]
[url=https://www.youtube.com/channel/UCD4ecY9gj4crB3XZveUOH7A][color=#2ce]Youtube[/url]     [url=https://www.facebook.com/QravityCom/][color=#2ce]Facebook[/url]     [url=https://www.linkedin.com/company/qravity][color=#2ce]LinkedIn[/url][/td][td][/td][td][size=2pt][color=#35a]███
[/table]

FULL MEMBER
Code: [Select]
[center][url=https://qravity.com/][font=arial black][color=#2de]▰[color=#2ce]▰[color=#2cd]▰[color=#2bd]▰▰[color=#2ad]▰[color=#2ac]▰[color=#29c]▰[color=#39c]▰[color=#38c]▰[color=#38b]▰[color=#37b]▰▰[color=#36b]([color=#36a]([color=#35a](       QRAVITY       )[color=#36a])[color=#36b])[color=#37b]▰▰[color=#38b]▰[color=#38c]▰[color=#39c]▰[color=#29c]▰[color=#2ac]▰[color=#2ad]▰[color=#2bd]▰▰[color=#2cd]▰[color=#2ce]▰[color=#2de]▰
[color=#35a]DE[color=#36a]CE[color=#36b]NT[color=#37b]RALI[color=#38b]Z[color=#38c]ED [color=#39c]C[color=#29c]ON[color=#2ac]TE[color=#2ad]N[color=#2bd]T PR[color=#2cd]OD[color=#2ce]UC[color=#2de]TIO[color=#2ce]N [color=#2cd]AN[color=#2bd]D D[color=#2ad]IS[color=#2ac]TR[color=#29c]IB[color=#39c]U[color=#38c]TI[color=#38b]ON [color=#37b]PL[color=#36b]AT[color=#36a]FO[color=#35a]RM[/url]
[font=arial black][url=https://t.me/QravityCom][color=#2ce]Telegram[/url]   [color=#35a]║   [url=https://twitter.com/QravityCom][color=#2ce]Twitter[/url]   ║   [url=http://reddit.com/r/Qravity][color=#2ce]Reddit[/url]   ║   [url=https://www.youtube.com/channel/UCD4ecY9gj4crB3XZveUOH7A][color=#2ce]Youtube[/url]   ║   [url=https://www.facebook.com/QravityCom/][color=#2ce]Facebook[/url]   ║   [url=https://www.linkedin.com/company/qravity][color=#2ce]LinkedIn[/url][/center]

MEMBER

Code: [Select]
[center]▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰(((  [url=https://qravity.com/]     QRAVITY     [/url]  )))▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
[url=https://qravity.com/]DECENTRALIZED CONTENT PRODUCTION AND DISTRIBUTION PLATFORM[/url]

JR. MEMBER

Code: [Select]
[center]▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰(((       [url=https://qravity.com/]     QRAVITY     [/url]       )))▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
[url=https://qravity.com/]DECENTRALIZED CONTENT PRODUCTION AND DISTRIBUTION PLATFORM[/url][/center]


Chiến dịch Sáng tạo Nội dungKiếm token khi bạn viết bài về chúng tôi trên blog của bạn, như là Steemit, LinkedIn, hoặc Medium, quảng bá Qravity trên các diễn đàn khác nhau, hoặc tạo các video trên Youtube. Chỉ có vài người làm việc này, v́ vậy lúc này đây là cơ hội tốt nhất của bạn để được phần trăm cao!


Stakes kiếm được dựa vào chất lượng (do Qravity quyết định trên cơ sở đánh giá của chúng tôi):
Từ chối: 0 stakes
Thấp: 2 stake
Trung b́nh: 3 stake
Cao: 4 stakes
(mỗi bài đăng/video)

Đăng lại một bài viết ở một kênh khác sẽ kiếm thêm 50% số stake (chỉ được phép đăng lại 1 bài).


Đăng kư:
1. Hoàn thành và đăng kư theo mẫu này (khi mà video của bạn được tải lên xong hoặc các bài viết của bạn được đăng):Các quy định:
1. Tham gia kênh telegram của chúng tôi và điền theo mẫu này (BẮT BUỘC).
2. Blog/diễn đàn phải tập trung vào chủ đề liên quan đến Qravity theo quyết định riêng của Qravity.
3. Bài đăng Blog phải có tối thiểu 250 từ và bài đăng trên diễn đàn phải có tối thiểu 200 kư tự.
4. Chúng tôi có thể chấp nhận bài blog/các diễn đàn dùng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (theo quyết định riêng của Qravity). Vui ḷng liên hệ tôi để kiểm tra trước.
5. Các video phải có ư nghĩa và liên quan đến Qravity: đợt mở bán token, các khía cạnh của sách trắng, công nghê liên quan, vân vân.
6. Các Video/bài viết mà có người xem giả tạo sẽ bị loại
7. Chúng tôi chỉ chấp thuận nội dung gốc --> Chúng tôi không chấp thuận các bài đăng được cắt-dán, hoặc thread chính.
8. Spam/đăng bài sai ở các diễn đàn phụ sẽ không được khoan thứ. Các bài đăng bị xóa hoặc bị đóng bởi quản trị diễn đàn sẽ không được tính.
9. Thưởng: 1 stake khi tham gia vào kênh Qravity Telegram.
10. Bạn phải đăng kư nhận thư của chúng tôi.1. Tham gia kênh Telegram của chúng tôi và điền vào mẫu này. (BẮT BUỘC).
2. Giám đốc Bounty và đội ngũ bounty bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản bất cứ lúc nào.
3. Các địa chỉ thanh toán sẽ KHÔNG thay đổi sau khi đăng kư.
4. Bất kỳ hành vi xúc phạm hoặc không phù hợp nào khi quảng bá Qravity sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức khỏi chiến dịch bounty.
5. Giám đốc Bounty /đội ngũ là người ra quyết định cuối cùng.
6. Đối với các truy vấn hoặc khiếu nại, vui ḷng điền và gửi bằng mẫu này.« Last Edit: May 28, 2018, 11:58:06 AM by loicuagio1979 »

loicuagio1979

 • Novice
 • *
 • Posts: 13
 • Karma: +0/-0
  • View ProfileCác bạn thân mến,
Như vậy, Qravity đă điều chỉnh ngày mở bán token cho đợt Pre-sale và đợt chào bán Main Sale như 02 h́nh trên.

Tôi xin cập nhật thông tin để các bạn biết!

 

Bitcoin Garden 2013-2020, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services