click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ETHASH][PoW] Aura-Sổ cái hợp đồng thông minh & YouStock - Tokenized Selfh  (Read 517 times)

CoinMenX

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 241
  • Karma: +0/-0
    • View Profile


Aura
Một sổ cái kế toán thông minh và mục đích chung là blockchain nền tảng ứng dụng dựa trên ethereum.
https://www.auraledger.com

Ticker: ARA
Thuật toán: Dagger-Hashimoto
Phần thưởng: 3
Thời gian tạo khối: 15 seconds
Tổng cố Coins: 12,000,000
Đào trước: 600,000(5%)

Aura sẽ sử dụng khai thác mỏ Proof-of-Work trong khoảng 2 năm (3.800.000 khối) và sau đó chuyển sang thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake. Tốc độ lạm phát trong khi khai thác mỏ là 3 aura / khối, với 15 giây. Công tŕnh này đạt đến 11.400.000 aura được đúc bằng khai thác. Tiền sinh lợi chủ yếu sẽ được sử dụng để khuyến khích người sử dụng nền tảng YouStock khi nó c̣n sống, chạy các khoản tiền thưởng, thưởng cho những người chấp nhận sớm và để hỗ trợ sự thành công lâu dài của dự án.

Dịch
Arabic: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2906454.0

Vietnamese:
YouStock.io Text: https://docs.google.com/document/d/1_1L5jBygyvF4ZkLycdaPnvpxEE6Zf4ITwXDUTWIkzac/edit

Auraledger.com Text: https://docs.google.com/document/d/1SeyfGRrx4bZlxn_T9G1XxQNePgbSzBJ80XCxuKiOBVM/edit

Chương tŕnh phần thưởng đang được chạy
Chiến dịch Tiền thưởng: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2854850
Thưởng Node/Stats: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2949532.0 (kiếm được aura bằng cách chạy một nút đầy đủ, và kết nối với mạng thống kê)
Thiết kế Logo: (đă kết thúc) https://bitcointalk.org/index.php?topic=2854901

Nguồn
https://github.com/YouStock/go-aura

Tải xuống

Nodes
Windows 64: aura-windows-4.0-amd64_1.7.3.zip
Windows 32: aura-windows-4.0-386_1.7.3.zip
Mac 64: aura-darwin-10.6-amd64_1.7.3.tar.gz
Linux 64: aura-linux-amd64_1.7.3.tar.gz
view all releases

Wallets

Web
https://wallet.auraledger.com

Desktop
Windows: Aura-Wallet-installer-0-9-3.exe
Mac: Aura.Wallet-0.9.3.dmg
Linux: Aura-Wallet-linux64-0-9-3.deb
All Downloads: releases
Source: github

Explorers
https://explore.auraledger.com
https://stats.auraledger.com/

Mining Pools
http://aura.dpool.io
http://aura.hpool.net
http://comining.io/
http://aura.mole-pool.net (Russian)
http://aura.ehashcoins.org
http://aura.drowningpool.net
https://www2.coinmine.pl/aura/
http://solo-aura.2zo.pw
https://aura.epool.io

Exchanges
Coming soon...

Messengers
Discord: https://discord.gg/9eTev7j
Telegram: https://t.me/joinchat/GtBmAQ1gTCoWr6Afu627nQ


Aura chủ yếu được tạo ra cho YouStock, nhưng nó là một cryptocurrency độc lập và như vậy có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

YouStock
Một nền tảng cho những người kiến tạo ra và giao dịch "cổ phiếu người dân". Tokenized selfhood.
http://www.youstock.io

« Last Edit: February 20, 2018, 05:04:15 AM by CoinMenX »

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services