click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ANN-Premye lid desantralize sevis nan mond lan  (Read 1116 times)

888casino

 • Novice
 • *
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
ANN-Premye lid desantralize sevis nan mond lan
« on: August 28, 2017, 01:26:46 PM »


Sikse biznis e kwasans biznis emposib san metod jenerasyon lid En marketin, lid jenerasyonse inisyasyon nan enterè konsomatè oswa ankèt nan pwodwi oswa sèvis nan yon biznis.Men pafwa li pran trop tan pou jwen jan de bizinis sa yo.se pou tet sa ekip snovio a develope yon platfom ki pral gere tanw e efo pou jwen nouvo lid, e itil pou rekonpanse tout patisipan tranzaksyon yo.Misyon ProjeSNOV.iose yon desantralizasyon lid jenerasyon e platfom ki baze sou teknoloji blockchain nan e kontra entelijan.


Nou itilize koleksyon done pou akwat baz de don nou a de potansyel lid.metod koleksyon done a mete nou en tet de lid jenerasyon sevis ki depan de santraliasyon model e koleksyon done.
Mesi a kontra rekopans sistem nou an, nou kontribiye regilyeman pou renove ansyen done yo  gade baz de done ajou.
Sistem sa  pemet nou bouste revni le nou van chak lid e rekonpanse tout patisipan proposyonelman.
Done nan tout tranzaksyon ant kontribite yo e kliyan yo gade nan yon regis. Tout trazaksyon acha e vant  sere via kontra entelijan poun si ke tranzaksyon sekirize.

nou twouve gran prinsip kalite de previsyon done yo dwe konsa :


 • Sous transparans  lid enfomasyon   .
  kliyan yo ka we istwa konple de lid,enkli sous lid,tan done yo te ajoute nan sistem nan,nonb de tan done yo t deja van, komante kliyan yo a propo de kontribite e lot detay.
 • Done exklisivman e gro kalite enfomasyon
  sistem nan garanti relvans enfomasyon.Pa gen oken chans ke wap achete lid san yon email valid e nimero telefon.
 • Opdet done yo
  Karakteristik sa ba ou opotinite pouw resevwa imediatman notifikasyon le done yo change nimpot lid.Prensip Operatin>>Liv blan an ap pibliye semen sa<<KontribiyeKontribite ajoute nouvo potansyel lid e opdet sa ki te egziste deja nan sistem nan.Aktivite chak kontribiye gade nan yon repetwa kont pou yon ti distribisyon de revni le yo van done a denye kliyan.

Kliyan yokliyan gen posibilite pou chwazi krite pou twouve deman lid pou biznis yo. De pli yap resevwa imediatman notifikasyon nimpot le enfomasyon yo chanje ou opdet nan nimport lid ke yo te achete a.

Platfom nan ki konekte kontribite avek travay konsome yo sou teknoloji blockchain lan e kontra entelijan , sa ki garanti yon ti ontribisyon de revni final an tout pati yo.

TokenToken yo itilize pou kont enten ant kliyan platfom nan e kontribite, tankou rekonpanse itilizate yo pou tet yo ajoute done e opdet done y nan sistem nan. Nonb tokens yo pemanan e konstan, egal a 2,5 bilyon kwen(fraksyon montan yo posib).Kontribite yo rekonpanse avek token pase yo ajoute nouvel done nan sistem nan, ki achete pa lot itilizate. A nenpot moman chak token bay akse de yon a dis milyon pati de ansanb baz de done kontak yo.
Benefis pou platfom kliyan

Pou envestise
Lid jenerasyon maket la evalye a $30 bilyon avek kwasans anyel konstan de yon to de 30%.Lew achete token snovio ,ou envesti nan yon projet gayan,tankou privilej pou lid jenerasyon ou a kom propriete token.

Pou Kontribite
Distribisyon revni yo transparan e relyab.Kontribite yo rekonpanse avek kredi paske yo ajoute nouvo lid oubyen yo sa ki te la deja yo nan sistem nan.

Pou kliyan
Aplike pou HR depatman e specyalis an vant. Abilite pou resevwa imediatman notifikasyon apropo de lid e opdet enfomasyon de  kandida yo. sa vle di wap gen akse  a yon ba de done kap opdet tou tan.Ki sa snov token nan ye?


nap distribiye 2,5 bilyon token snov, e nonb lan ap toujou renouvle menm jan an.. Token yo kapab fraksyonalize a wuit diji pa desimal pwent.

Token yo pral itilize pou rekonpanse kontribite yo o ka ou done yo te achete deja. Nan optik sa 105 de token ke yo emet yo rezeve. Kan rezev sa fini,snovio pral achete token anko an exchanj yo.itilizsyon token e distribisyon


Token SNOV yo pral aktivman itilize pou kont enten an kontribite e platfom.

nou pral distribiye 1,5 bilyon token avk tike simbol snov pou ICO k yon pri de baz de $0.01 USD. ICO a pral pibliye  an Septanb-Oktob 2017. Done egzat yo ap anonse sou https://ico.snov.io/

Distribisyon de token ki emet yo dekri konsa:

Aplikasyon de fon ke nou ramase yoFon ke nou ramase yo via ICO a pral aplike nan manie sa duran deux prochen ane yo:


 • $3m- Expandin e etofe ekip nou an ( developman ,maketin,e depatman vant) nan biro kiev e ouvri de nouvo biro ( posibleman dublin e newyork). Rekrite proteksyon legal pou tout maket kle nou yo.
 • $2m –efikasite sistem nan.Sa eenkli disbisyon seve nan diferan plas nan mond lan e ogmante estabilite sistem nan e rapidite sistem nan.
 • $5m – Maketin e PR.Sa enkli egzibisyon nan prensipal konferans, e evenman ki gen rapo ak li jeneraasyon,vant e maketin.
 • $2m –Atratin nouvo kontribite a sistem nan.
 • $2m –Promote ide de koleksyon done yo e desantralize lid jenerasyon nan mond lan.
   
 • $1m – rezev fon pou achete selman gro kalite lid jenerasyon baz de done nan men provyde de done sou kondisyon espesyal. ide koleksyon done travay avek itilizate endividiel, me nap ete yon diferan estrateji daproc de travay avek yon laje jwe ki propriete baz de done yo avek done kontak exkliiv.

Latvian Anons: link
Latvian Rekonpans: link
Russian Anons: link
Russian Rekonpans: link


 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services