click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale  (Read 4364 times)

foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Esport platform for everyone!

ICO will starts 06/20/2017 12:00 CET
The crowdsale site is: https://ico.gilgam.es/ico

ای سپورټس طریقه کار د ھر چا له پاره
تاسو که ھره یوه لوبه کوئ تاسو له فائده درکوی

ګلګام فکر لری او یو خاص طریقه کار جوړوی چی لوبغاړی او زان له او ټیم په شکل کی په مشهورو    لکه (کاونټر سټرائک: لیګ آف لیجینډ ډاټ۲، کال آف ډیوټی، ګلوبل آفنس) او داسی نور کوم چی به زمونګ د خپل جو‌ړ شوی قابو( زان خبر ساتلو) نظام په نظر کی یو
د موکل غوختنه چی زمونګ له لاندینئ صفحی نه زان له ډاون لوډ شی دا به د جاوا سکرپټ باندی د برقی سانچی دننه چلیګی۔ ایچ ټی ایم ایل او سی ایس ایس نپه طریقه به اسعمالونکے په چلیدونکی نظام اړه نه لری۔ اولنئ  د دھوکو خلاف لائن باندی به د موکل په غوختنه زور ورکوی۔ دا ھغه پروګرام سمه وی کوم چی د روانو لوبو پروګرام کی استعمالیګی۔ انټرپیس به استعمال کونکے د ایتھرم په پته خپل اکاونټ د ایتھر په عملدارائ کی جوړولے شی

د لوبغاړو حفاظت
د نیغ په نیغه ھره لوبه کی د ټولو نه لویه مسئله دھوکی کول دی دا یا د پیسو یا لوبه کی دننه دھوکه کول دی مونګ غرض لور چی دا اولنی خطره په مقامی طور وراړول د ایتھرم بلاک چین په بنیداد لری کړو، ولی چی اخرنی لوبو کی دھوکه مونګ د کے وائی سی   سافټ وئیر په ذریعه لری کړو دے له پاره به خپل زان خبر ساتلو نظام استعمالوو

مالیات مقامی طور ورکول
د لوبغاړو د پیسو ورکولو کار به بلاک چین باندی په زړه راخکونکے معاهدو تر سره کولے شی۔ د کوم کار چی به د بھرنو سره نه شی یو زاے کولے۔ دا به د اول پټ راوستل مطابق فعل کیګی۔

۰ زر تر زره پیسی
۰ محفوظ پیسی ور اړول
۰ زړه راخکونکی معاهدی

خودکار چلن صفا کول
پخپله خپل زان ساتلو نظام به د ھر یو مقابلی حاصل راوباسی او لوبی آخری نتیجه به خکاره کوی۔ طرف وال به دا حاصل قبلولوے شی یا به د دی بر خلاف شکایت کولے شی

۰ د موکل له پاره صفا کول
۰ اے آئی په بنیاد د بل سره صفا کول
۰ د کے وائی سی په بنیاد استعمال کونکی صفا کول

الیکټران موکل
د طریقه کار به په مختلفو زایونو کی تقسیم شوے جوړولے شی دی له پاره اوازونه کم شی او د نیټ ورک بوجھ تقسیم شی

۰ ایشیا
۰ اسړیلیا
۰ یورپ
۰ شمالی امریکه
۰ جنوبی امریکه

سنګه کار کوی
د لوبو موقع ورکئ جوند له پاره لوبی اوکئ
ګلګام ای سپورټس طریقه باندی ازاد طریقه باندی جوړوی۔ دا طریقه به ھر یو ای سپورټس کس د خپل ھنر نه فائده اخستو له تیاروی، د ګلګام استعمال  طریقه ډیره ساده ده

زمونګ تجارت
ولی ھر چا د پاره ای سپورټس دی

ای سپورټس له ټولو لوی تحریک دے چی زمونګ صنعت لکه د آئی فون ۲۰۰۷ نه له وده ورکوی  د لوبو چاپ کونو ادارو صرف په خپل زان له لوبو کونکی په نخه کول  چا چی نیغ په دی کی یا د دی پ نوم  پیسی خرس کولی، اوس اوس چاپ کونکو یو بل ګروپ خپل تجارتی کوشش باندی منز ته راوړی دے یعنی اصل پیدا کونکی ساک چی د لوبو ویډیو ګانی په یوټیون، هیټباکس، ډینګلټ او ټویټچ چینلو خوروی۔ ھم دا ګروپ د چاپ کونکو له پاره یو قیمتی سیز ثابت شو۔او ھم لوبغاړی خپل لوبی طرف ته متوجه ساتی۔ ای۔سپورټس د دی یو لوئی مثال دے ۔ ای سپورټس مقابلی چاپ کونکو سره مدد کوی چی په خپله خه شی او اولسی جوند متحرک اوساتی او ھم د دوی لوبو کونکو جوند کی تر یو اوګدی مودی مزه پیدا کړی۔ سوچ لرونکی به په اسانه سره د لوبو کونکو د شمار په تعداد شمار شی او دومره سه به ورته په خپله زان له راشی تر سو چی دوی غواړی۔
ھم دی ګلوبل ای سپوړس تجارتی سطح په ۲۰۱۵ کی ۷۴۸ ملین ډالر ته اورسوله او دا امید لری چی ۲۰۱۸ پوری به دا ۹۔۱ بیلین ډالر پوری زیاته کړی ۔ شمالی امریکه او یورپ په شریکه دی په ۵۲ فیصد برخه نیولی ده لکه سنګه چی دوی په خلا کی په تیزئ سره پیسی لګوی

د یو امریکنی تجزیه نګار دا پیشن ګوئی په باب چی یوازی امریکه  کی ۲۰۱۴ کی ای سپورټس تجارت ۸۵ ملین ډالر نه ۲۰۱۸ پوری ۲۔۱ بیلین ډالر پوری زیات شی ټول کلیزه ۸۔۹۳ فیصد ګټه په حساب
سره د ای سپورټس تجارت له وضاحت ترمخه سنګه چی سپرډیټا ریسرچ واضح کړے ده۔ لاندی زمرات کی دی


زمونګ ټیم
مونګ رعب دار سامان تیاروو

مونګ په ھنګری مالټا او مین لینډ چائنه کی تیارونکےټیم دے ۔ زمونګ په بلاک چین ، په کار، پروګرام جوړولو او ایس سپورټس لوبو، بنیادی طور په جی او، سی ایس او ډاټا۲ خه تجربه لرو۔ مونګ ای سپورټس کی د لوبو مقابلی کول خوخه وو۔ مونګ دا سوچ ھم کوو چی ھر سوک د پیسو له پاره د لوبو حق لری۔ خپل شغل پیسو دپاره استعمال کړئ

تجربه کار لوبو کونکی
زمونګ تیم په سی ای ، جی او او ډاټا۲ کی ماګران دی۔ ھغوی دی لوبو کی بپه ھر سه پوھیګی او دوی د ګلګام په پلیټ فارم طریقه کی جوړولو کی مدد کولے شی۔
بلاک چین تجربه کار
زمونګ ټیم کی بلاک چین جوړونکو سره ھم خه ھنر شته او ھم ھغوی زړه  راخکونکو معاهدو جوړولو کی مدد کوی، دغه معاهدی ګټونکو ته د خپلو پیسو ملاویدل یقینی کوی۔

ماهران پروګرام جوړونکی
د ګلګام په طریقه چلن کی ، سرور او کلائنټس جوړولو دپاره خه اوچت تجربه کار شریکوال لرو۔ ھم دا سرور به د نوډ۔جے ایس سره کار کوی، او کلائنټس به الیکټران کی کار کوی۔

نورو تفصیلات له پاره whitepaper یا زمونګwebsites.

زړه راخکونکی معاهدے
اشاعت
(په سپینه پانړه ترجمے(نوری

چینئ سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.cn.pdf
 اندونیشیا سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.id.pdf
جاپانئ سپنه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.jp.pdf
رومانئ سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.ro.pdf
روسی سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.ru.pdf
ترکئ سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.tr.pdf
رومانئ سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.ro.pdf
یوکرینئ سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.ua.pdf
ویتنامی سپینه پانړه: https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.vn.pdf

په ګلګام لیکنه


اشاعت
د ګلګام باونټی پروګرام
ګلګام پراجیکټ خپل دفرتی باونټی پروګرام شورو کوی له پاره د دی چی بیټ کائن تاک  سپورټر امداد کونکو او دی کی برخه اخستونکو له سه انعام ورکری۔ باونټی پروګرام به د ۱۵۰۰۰۰ جی جی ایس ټوکنو باندی یو میاشت دپاره چلولے شی۔
د ګلګام پراجکټ نورو معلوماتو دپاره


د ټول ۱۵۰۰۰۰ باونټی پول به داسی تقسیمولے شی

۲۰۰۰۰ جی جی ایس ټوکن به ټویټر پروګرام له پاره
۶۰۰۰۰ چی چی ایس ټوکن به بلاګ میډیا له پاره
۱۰۰۰۰ جی جی ایس ټوکن به د ترجمه کونکو له پاره
۶۰۰۰۰ جی جی ایس ټوکن به د ای سپورټس د ذمه وارو خلکو وی۔

ټویټر باونټی
پیسی ورکونکی

۲۰۰۰۰ جی جی ایس ټوکنی به ټویټر باونټی پروګرام له زان له کولے شی ھر ھغه به پنزه نخی د
ھر صحیح ټویټر استعمالونکی وی۔

سنګ ورشامل شو

د دفتری ټویټر په طرف رازئ: https://twitter.com/gilgam_es
دا فارم پانړه کی اولیکئ:   Form
اوګده پانړه:    Spreadsheet

شرطونه او قاعدے

(۱)۔ په ټویټر اکاونټ کم نه کم ۲۰۰ ملګری لری۔
(۲)۔ټویټر اکاونټ دی اصل وی جعلی نه استعماله اکاونټ به نه شی قبلولے۔
(۳)۔ ته دی سم او برابر ټویټر استعمالونکے او د ګلګام نوی نوی ټویټ پیغامونو نه خبر یی۔
(۴)۔ د قسما قسم اکانټونو استعمالونکی ته اجازه نشته۔ ھم داسی قسما قسم اکاونټونو استعمالونکے به په دد غدارو کی شمارل شی۔
(۵)۔ د شربونه ډیرولے او بدلولے ھم شی۔

بلاګ میډیا

ګلګام به ھر ھغه ماهرانو لیکونو له انعام ورکوی چی سوک ګلګام پراجکیټ باندی تحقیقی لیکنی او دکار خه کیدولو کی ، ای سی او  کروډسیل لیکنی په بلاګ پیسو خرس کولو هدایات اوکړی۔ ګلګام ایس به ھر ویډیو جوړونکو له انعام ورکوی سوک چی سوک ویډیو سمه کړی۔ ګلګام پراجکټ او آی سی او پیس کروډسیل لګولو هدایات ورکوی۔

د پیسو ورکونه

د ټولو جی جی ایس باونټی پول ټوکنو نه به ۶۰۰۰ کی حصه اخستونکو له وی بلاګ میډیا مونګ به دا ټول په دریو بیلو بیلو برخو کی داسی ورکوو۔
ټولو نه خه دپاره ۵۰۰۰ جی جی ایس ټوکنی
خه دپاره ۳۰۰۰ جی جی ایس ټوکنی
او عام دپاره به:   ۱۵۰۰ جی جی ایس ټوکنی

سنګ پکی برخه واخلو
تحقیقی لیکنه بیا نظرثانی لیکنه یا ویډیو تیاره کړئ او لاندینی فارم  کی راولیګی۔
فارم پانړه کی خپل لیکل اوکړی

Form
 
ټول بلاګ او ویډیو
Spreadsheet

شرطونه، قاعدے او ظابطے

۱: کمزوری خاصیت والا لیکنی او ویډیو ګانی به نامنظوره وی۔
۲:  لیکنی او ویډیوګانی دی خامخا په اصل وی د بل چا نقل شوی شیان به نه منو تاسو دی له پاره زمونګ د ویب پانری لوګو(نخی) او د کرخو په لیکونو اے این این تړون ، فیس بک او ټویټر کی کترنه کولے شے۔
۳: لیکنه دی د ۴۰۰ الفاظو نه ډیروی دی نه لګو الفاظو والا نامنظوره دی۔
۴: ویډیو دی د یو منت نه ډیر وخت له پاره وی دی نه لګ وخت والا نا منظوره وی
 اولیک لارپه سپنه پانړهhttp://ico.gilgam.es/ ۵: لیکنه دی د دوو ویب پانړو پرته وی
 او یو دی ستا پهhttp://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.pdf
 خپل لیک لاربیټ کائن ټاک په مخ لاندی طرف ته ستا  اختیار ثبوت وی۔
۶:د ویډیو د بیان په صورت کی په یو دفتری ویب پانړه لازمی دے۔ یو ستا خپل لیک لار په سپنه پانړه او یو خپل بیټ کائن ټاک په مخ چی ستا اختیار ثابت کړی۔
۷:  میډیم، ستیمټ، نیوبیم او داسی نور عام ازاد بلاګنګ طریقه لارو ته اجازت شته خو دی باندی به صرف یو پوسټ منظور وی۔
۸:  او نور دری پوسټ لیکنی به د ډاټ کام ، ډاټ نیټ،  او ډاټ او آر جی او داسی ډیر اعلٰی ویب پانرو به منظورولے شی۔

ترجمه کول او بدلولو باونټی
اوګټئ جی جی ایس ټوکنی چی ورکوی ګلګام پرجکټ سپینه پانړه ، د اعلانونو په سلسله  یو بل سره پیوست کولو سره ، په باقاعده تازه تازه پوسټونه او د نو خبرونو سره

د پیسو ورکول
د ټولو باونټی پول نه به جی جی ایس ۱۰۰۰۰ ټوکنی به ترجمه کونکو او منظم کونکو ته ورکولے شی۔

ترجمه: ۱۵۰۰۰ جی جی ایس ټوکنی
کروډسیل آخر پوری د بدلولو: ۵۰۰ ټوکنی
د کروډسیل نه پس به بیا باونټی پروګرام جوړ وو۔

د ترجمی د جبی له پاره زمونګ په ګوګل خپل فارم خاص کړئ: Form
خاص کړی ترجمه: Spreadsheet

د ترجمی پوره کولو سره زمونګ په لیک لار راولیګئ: Form
پوره ترجمه: : Spreadsheet

د ترجمی شرطونه او بندیزونه

۱: ترجمه دی په اصل وی چی سم قسم االات پکی استعمال شوی وی۔ د ګوګل په ترجمه کونکے(ټرانسلیټر) اجازت نشته که چری خکاره شوه نو ھغه به غلط شمارلے شی۔
۲: صرف د ترجمه کونکو قابل قدر پوسټونه به د انتظامی نخو له پاره منظورولے شی۔ ترجمه کونکے دے تکړه وی۔ د ترجمه کونکی لاپروائی  سره به بل (بدلونکے) به په نظام کی د بدلون دپاره به راوستی شی۔
۳: په ګیر صروری پوسټونو د خپل پوسټ زیاتولو له پاره اجازت نشته ۔ داسی قسمه پوسټونه به نه شی شمارلے۔
۴: انتظام کونکی او مالکان ته شرطونو کی بدلون راوستلو او نوی شرطونو لګولو حق حاصل دے۔

د ای سپورټس باونټی ذمه دار
مونګ ای سپورټس ټیم له پاره باونټی پروګرام شورو کوو۔ ټولو رجسټر شوی ټیمونه خپل حالت کتنی نه روستو جی جی ایس توکنی په بیعه اخستی شی۔

پیسو ورکول
د ټول باونټی پول نه به ۶۰۰۰۰ ټوکنی به د ټولو تصدیق شوی ای سپورټس ټیمونو تر مینزه تقسیمولے شی ۔

زمونګ په ذمه دا باونټی پروګرام کی رجسټر کیدو له پاره زمونګ په ګوګل فارم کی خپل لیکل اوکړئ: Form
رجسټر شوی او تصدیق شوو (په شین رنګ خکاره) ټیم نومونه په سپریډشیټ : Spreadsheet

شرطونه قاعدے او بندیزونه
۱: د ګډوډ رجسټریشن اجازت نشته۔
۲: په ټویټچ چینل سل ۱۰۰ ملګری پکار دی
۳: زمونګ په لوګو(نخه) به ستاسو د زمه دارو نومونه خودلے شی۔
۴:زمونګ د باونټی پروګرام کی بدو خبرو اترو او دھوکه بازو بندیز دے۔

د کروډ سیل نه وروستو مونګ د ترقئ ، آزمائش او ترجمه کولو له پاره نورو باونټی پروګرامونو اعلان کوو۔

باونټی معلوماتو لپاره  [email protected]
عام معلوماتو لپاره      [email protected]foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #1 on: July 08, 2017, 05:54:38 AM »
  وائٹ پیپر گلکیم نورو تفصیلات له پاره 

https://ico.gilgam.es/whitepaper/Gilgam.es.whitepaper.pdf

foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #2 on: July 11, 2017, 05:44:59 AM »
خلک په دوامداره توګه په ګیلګام کې پانګونه کوي


foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #3 on: July 11, 2017, 05:48:07 AM »
د دې لینک لیدنه په ډله ایزو خلکو کې ګډون وکړئ


foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #4 on: July 12, 2017, 03:20:44 PM »
تاسو کولی شئ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیب کړو


foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #5 on: July 12, 2017, 03:24:20 PM »
به په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي ICO

foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #6 on: July 14, 2017, 06:29:55 AM »
خلک په دوامداره توګه په ګیلګام کې پانګونه کوي


foruminsect

 • Novice
 • *
 • Posts: 20
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN PAHSHTO][GGS] Gilgam.es E-Sport platform for everyone crowdsale
« Reply #7 on: July 16, 2017, 09:24:06 AM »
کې  ICO  یواځې څلور ورځې پاتې دي

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services