click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - BIGUP

Pages: [1]
1
YUP YUP Giddyup Ya'll it's time for BigUP to do it all...
당신은 큰 UP 라이프 스타일에 대한 준비가 되셨습니까?


큰 UP 생활에 오신 것을 환영합니다!BIG UP 클럽을 방문 ...


큰 UP 라이프 스타일의 일부가되어 BIG UP을위한 BIG 커뮤니티를 즐길 수 있습니다.
BIG UP은 BIG 인 우리를 양육에 관한 것입니다.
우리가 더 큰, 상단 우리는 할 수 있습니다!
BigUP는 라이프 스타일이다, 통화 이상이다.
지속!
보람!
장기하기 위해서는 큰 규모위한 설계!
BIGUP 생명은 BIGUP 라이프 스타일의 일부를 원하는 사람들을 위해!


BIGUP 생명이 BIGUP 커뮤니티 구축 및 BIGUP 생활을하는 데 도움이 모두 지원됩니다 ... 지금까지 등장했던 BIGUP 생활 지역 사회 지도자 중 일부는 다음과 같습니다 :
kaltun - BIGUP 클럽
robelneo - BIGUP 상인 및 웹 사이트
욕심 JOHN - 커뮤니티 코디네이터
세금 징수 MT5 - 여유 사회 지도자
이러한 설명의 아무도는 "공식적인"없습니다 그러나이 지역 사회 구성원이 BIGUP의지지에 표시 한 내용의 설명입니다. 추가 멤버는 추가 될하거나 BIG UP BIGUP과가 주목받을 것인지가 등장 오후 주시기로 추가됩니다!


BIGUP 사양 :
= BigUp 이름
기호 = BIGUP
초기 공급 = 4,000,000,000 (40 억) BIGUP
공급 부문 = 3.5 억 ICO + 500 백만 dev에 자금 (들고 400M)
데브 펀드 BIGUP 주소 : BMTHaEYhKW9Le5eSFecssCsVHpUQXZs8Rn
ICO 가격 : 0.00000001
ICO 후 레코딩 : 2,581,823,262.49698260 (~ 2.581 억) BIGUP
바로 영원히 매년 100 % @ POS (2)
포트 / RPC 포트 : 61,608분의 61,609

큰 용도!
이 암호 화폐, 그것은 그것을하지, 그 이름!

우리가 참여하고자하는 서비스 중 일부는 다음과 같습니다 :

BIGUP이 CSGO 카운터 스트라이크 서버에 통합 - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1011127.0
대기 중

CoinPayments.net
BIGUP는 C-CEX에 상장으로 우리는 우리가 계층 2에 대한 자격 확인이 교류를해야합니다

POS 스테이 킹 풀
제안을하거나 선호하는 풀에 요청을

하드웨어 감시 할
제안을하거나 원하는 업체에 요청을


큰 현상금!
현상금은 BIGUPs에 지급됩니다. 생활 양식 ... BigUp 생활에 참여하기!

윈도우 지갑 = 10M의 BIGUP은 - 지불 주장
윈도우 지갑 바이러스 검사 = 1M BIGUP은 - 지불 주장
맥 지갑 = 10M BIGUP - 지불 주장 × 2 (15M + 500)
블록 탐색기 = 10M BIGUP은 - 지불 주장
종이 지갑 = 10M BIGUP은 - 지불 주장
수도꼭지 (× 2) = 2M 4M BIGUP + 500K 1M BIGUP 각 - 2 2 유료 주장

게임 = 2-20M BIGUP * (o.b.o.)
*이 작동해야합니다 및 기타 조건의 적용을받을 수 있습니다지갑 출처 :
https://github.com/BigUps/wallet


윈도우 지갑 (임시 다운로드 URL) :
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw

맥 지갑 (임시 다운로드하는 URL) :
https://mega.nz/#!zVh2TbTB!LLd3lexmWNZyzDI4XRMvES2JMil9ufJkSPIh9k8oR8U
https://drive.google.com/file/d/0B5j8d4FSc7drU0ppcDNVbFJzdmc/view?usp=sharing


종이 지갑 (임시 다운로드 URL) :
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


블록 탐색기 :
http://www.tekyexplorer.xyz/bigup


BIGUP 수도꼭지 # 1 :
http://bigup.luckyfaucets.com/


BIGUP 수도꼭지 # 2 :
http://bigup.gq/


BIGUP 수도꼭지 # 3 :
http://altcoinix.com/bigup-faucet/


큰 거래!
YoBit
https://yobit.net/en/trade/BIGUP/BTC

CoinExchange.io
https://www.coinexchange.io/market/BIGUP/BTC

C-CEX에 투표 :
https://c-cex.com/?id=vote


BIG Network!!
addnode=216.189.153.244
addnode=54.191.50.172
addnode=45.55.236.105
addnode=148.251.90.34
addnode=173.206.93.227
addnode=52.26.37.254
addnode=81.2.249.166
addnode=144.76.71.141
addnode=76.69.227.172
addnode=87.2.53.225
addnode=185.93.68.25
addnode=86.5.28.9
addnode=94.193.67.195
addnode=99.24.173.73
addnode=95.23.157.252
addnode=66.168.84.247
addnode=206.255.77.66
addnode=104.172.24.79
addnode=217.121.42.122
addnode=151.77.209.21
addnode=79.69.39.40
addnode=105.154.78.7
addnode=76.106.178.142
addnode=75.130.163.51
addnode=173.89.0.206
addnode=82.74.207.217
addnode=71.47.179.147
addnode=105.154.78.7
addnode=24.193.81.112
addnode=223.106.188.131
addnode=24.212.226.139
addnode=217.250.253.253
addnode=70.72.236.5


가장 큰 FUN!
더 이상 상기 할 필요가 없다!

가장 큰 동전 큰 UP 될 것까지 할 수 있습니다!
큰 UP 최대를 크고 BIG 모두 우리를보고.
BIGUP LIFE!

2
Turkish Language / [ANN - BIGUP] ICO ON YOBIT (ENDED)
« on: March 14, 2016, 09:08:53 PM »
Yaşam tarzını BIGUP'lamaya hazır mısın?

BIGUP paradan çok bir yaşam tarzıdır!

https://yobit.net/en/trade/BIGUP/BTC

BIGUP Özellikleri:

İsim = BigUp
Sembol = BIGUP
Dolaşımdaki kaynak = ~4B BIGUP
POS 2 @ doğrudan doğruya yıllık %100 ve sonsuza kadar
Port/RPC Port: 61609/61608

Cüzdan kaynağı:
https://github.com/BigUps/wallet


Windows cüzdanı (geçici indirme linki):
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw


Düğümler:
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686


Kağıt cüzdan (geçici indirme adresi):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Blok zinciri:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigup


BIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/

Şu an yaklaşık 4 milyar BIGUP bulunuyor ve yıllık %100 faiz getirisi bulunuyor.BIGUP büyüyecek, büyüyecek ve büyüyecek

3
SIM SIM VAMOS LÁ é hora de BigUP

Você está pronto pro estilo de vida BigUP?

ICO COMPLETO!!!
Benvindo a vida BIGUP!Visite o BIGUP Club...


Faça parte do estilo BIGUP e aproveite a grande comunidade do BIGUP.
BIGUP é sobre ser grande e nos levar para o alto.
Quanto maior formos, mais alto podemos estar!
BigUP é mais que uma moeda, é um estilo de vida.

Sustentável!

Recompensador!!

Construido para ser grande a longo prazo!!!

Vida Bigup é pra todos que quiserem o estilo de vida BIGUP!A vida BIGUP é feita pela comunidade BIGUP e apoiada por todos que quiserem ajudar a vida BIGUP... Alguns dos líderes da comunidade BIGUP que surgiram até então:

kaltun - Clube BIGUP
robelneo - comércio e websites BIGUP
GREEDYJOHN - Coordenador da comunidade
taxmanmt5 - Líder da comunidade Slack

Nenhuma destas descrições é oficial, mas são descrtições de como estes membros da comunidade mostraram seu apoio a BIGUP. Novos membros serão anunciados quando surgirem, sinta-se livre pra mandar uma PM se quiser ser adicionado ou receber notícias!!
Especificações BIGUP:
Nome = BigUp
Símbolo = BIGUP
Oferta inicial = 4,000,000,000 (4 Bilhões) BIGUP = 3.5 Bilhões ICO + 500 Milhões de fundo de desenvolvedor
Queimados após ICO: 2,581,823,262.49698260 (~2.581 Bilhões) BIGUP
POS 2 @ 100% por ano, imediatamente e para sempre!

Porta RPC: 61609/61608


Grandes usos!
Diga e ela faz, é criptomoeda!


Grandes recompensas!
Recompensas serão pagas em BIGUPs. Junte-se ao estilo de vida, a vida BIGUP!

Carteira Windows = 10M BIGUP - Reservado  PAGO
Carteira Windows Virus Scan = 1M BIGUP - Reservado  PAGO
Carteira MAC = 10M BIGUP - Reservado x2  PAGO (15M+5M)
Explorador de blocos = 10M BIGUP - Reservado  PAGO
Carteira de papel = 10M BIGUP - Reservado  PAGO
Torneiras (x2) = 2M 4M BIGUP + 500K 1M BIGUP cada - 2 Reservado  2 PAGO

Jogos = 20M BIGUP*  (o.b.o.)
* Deve funcionar e está sujeito a outras condições


Sugestões? Faça uma!

Traduções:
Recompensa 2M BIGUP cada...

Russian - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1376532.0

Spanish - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1377005.0

Italian - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1379454.msg14031661

Turkish - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1383543.0

German - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1388636.msg14108575#msg14108575

Dutch - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1392624.msg14145175

Polish - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1391060.0

Greek - Pendente Reservado PAGO
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1390625.msg14126182#msg14126182

Indonesian - Pendente Reservado
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1392304.msg14141916#msg14141916

Portuguese - Pendente ReservadoCódigo aberto da carteira:
https://github.com/BigUps/wallet


Carteira Windows (URLs temporários)
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw

Carteira Mac (URLs temporários)
https://mega.nz/#!zVh2TbTB!LLd3lexmWNZyzDI4XRMvES2JMil9ufJkSPIh9k8oR8U
https://drive.google.com/file/d/0B5j8d4FSc7drU0ppcDNVbFJzdmc/view?usp=sharing


Nodes:
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686


Carteira de papel (URL temporário):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Explorador de blocos:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigupTorneira BIGUP #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/Torneira BIGUP #2:
http://bigup.gq/Torneira BIGUP #3:
http://altcoinix.com/bigup-faucet/troca de BIG!
EXCHANGES!


Comércio:
http://resellrights.site/
Compre usando BIGUP http://resellrights.site/crypto-currency-payment/bigup-payment/


Maior diversão!!!
Não precisa dizer mais nada!!!A maior moeda que existirá e a BigUP!

Venha pra BigUP e assista a gente crescer.

VIDA BIGUP!!


EM BREVE BIGUP CLUB!!!Só existem ~4B BIGUP e o stake é apenas 100% anualmente. Esta é uma moeda que crescerá BIGger, BIGGER e BIGGER4
Dutch Language / BIGUP | ICO Completed | BIGUP Life Begins (Dutch)
« on: March 14, 2016, 03:33:29 PM »
YUP YUP Giddyup Ya'll it's time for BigUP to do it all...

Are you ready for the BigUP Lifestyle?

ICO COMPLETE!!!
Welcome to the BIGUP Life!Visit BIGUP Club...


Become part of the BIGUP Lifestyle and enjoy the BIG community for BIGUP.
BIGUP is about being BIG and bringing us UP.
The BIGGER we are, the UPper we can all be!
BigUP is more than currency, it's a LIFESTYLE.

Sustainable!

Rewarding!!

Built for long-term BIGNESS!!!

BIGUP Life is for everyone who wants a part of the BIGUP Lifestyle!BIGUP Life is built by the BIGUP community and is supported by everyone who helps BIGUP Life... Some of the BIGUP Life community leaders that have emerged so far include:

kaltun - BIGUP Club
robelneo - BIGUP merchant and websites
GREEDYJOHN - Community coordinator
taxmanmt5 - Slack community leader

None of these descriptions are "official" but are descriptions of what these community members have shown in their support of BIGUP. Additional members will be added as they emerge, feel free to PM if you would like to be added or just BIG UP BIGUP and get noticed!!
BIGUP Specifications:
Name = BigUp
Symbol = BIGUP
Initial Supply = 4,000,000,000 (4 Billion) BIGUP = 3.5 Billion ICO + 500 Million dev funds
Burned after ICO: 2,581,823,262.49698260 (~2.581 Billion) BIGUP
POS 2 @ 100% per year immediately and forever

Port/RPC Port: 61609/61608


Big uses!
Name it, it does it, it's cryptocurrency!


Big bounties!
Bounties will be paid in BIGUPs. Join the Lifestyle... BigUp Life!

Windows Wallet = 10M BIGUP - Claimed  PAID
Windows Wallet Virus Scan = 1M BIGUP - Claimed  PAID
Mac Wallet = 10M BIGUP - Claimed x2  PAID (15M+5M)
Block explorer = 10M BIGUP - Claimed  PAID
Paper Wallet = 10M BIGUP - Claimed  PAID
Faucets (x2) = 2M 4M BIGUP + 500K 1M BIGUP each - 2 Claimed  2 PAID

Games = 20M BIGUP*  (o.b.o.)
* Must be functional and may be subject to other conditions


Suggestions? ... Make one!


Translations
Bounty 2M BIGUP each...

Russian - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1376532.0

Spanish - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1377005.0

Italian - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1379454.msg14031661

Turkish - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1383543.0

German - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1388636.msg14108575#msg14108575

Dutch - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1392624.msg14145175

Polish - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1391060.0

Greek - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1390625.msg14126182#msg14126182

Indonesian - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1395297.msg14171267#msg14171267

Portuguese - Pending Claimed PAID
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1395773


Wallet source:
https://github.com/BigUps/wallet


Windows Wallet (temp download URL):
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw

Mac Wallet (temp download URLs):
https://mega.nz/#!zVh2TbTB!LLd3lexmWNZyzDI4XRMvES2JMil9ufJkSPIh9k8oR8U
https://drive.google.com/file/d/0B5j8d4FSc7drU0ppcDNVbFJzdmc/view?usp=sharing


Nodes:
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686Paper Wallet (temp download URL):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Block Explorer:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigupBIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/BIGUP Faucet #2:
http://bigup.gq/BIGUP Faucet #3:
http://altcoinix.com/bigup-faucet/Big trading!
EXCHANGES!


Merchants:
http://resellrights.site/
Buy using BIGUP http://resellrights.site/crypto-currency-payment/bigup-payment/


Biggest FUN!!!
No more need be said!!!The biggest coin to be up will be BigUP!

Big it up for BigUP and watch us BIG it all UP.

BIGUP LIFE!!


COMING SOON BIGUP CLUB!!!There are only ~4B BIGUP and the stake is only 100% yearly. This is a coin that will grow BIGger, BIGGER and BIGGER


5
Oryginalny wątek - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1367075.0

TAK! TAK! Dalej Wszyscy, nadszedł czas na BigUP, czas to zrobić...

Czy jesteś gotów na Styl Życia BigUP?


ICO ZAKOŃCZONE!!!
Witamy w BIGUP Life!


Odwiedź BIGUP Club...


Stań się częścią stylu życia BIGUP i ciesz się WIELKĄ społecznością BIGUP.
BIGUP istnieje, aby być WIELKIM i wznieść nas w górę.
WIĘKSI jesteśmy, WYŻEJ możemy się wznieść!
BIGUP to coś więcej niż waluta, to STYL ŻYCIA.

Trwały!

Satysfakcjonujący!!

Stworzony z myślą o długoterminowej SILE!!!

BIGUP Life jest dla każdego, kto chce część BIGUP Lifestyle!


Specyfikacja BIGUP:
Nazwa = BigUp
Symbol = BIGUP
Ilość początkowa = ~4Miliardy BIGUP
POS2 @ 100% rocznie, natychmiast i na zawsze

Port/RPC Port 61609/61608


Wielkie zastosowania!
Co tylko zechcesz, tak jest, to krypto waluta!


Wielkie nagrody!
Nagrody zostaną wypłacone w BIGUP. Dołącz do stylu życia ... BigUp Life!

Portfel Windows = 10M BIGUP - Potwierdzone WYPŁACONE
Portfel Windows Skan Antywirusowy = 1M BIGUP - Potwierdzone WYPŁACONE
Portfel Mac = 10M BIGUP - Potwierdzone
Explorer Bloków = 10M BIGUP - Potwierdzone WYPŁACONE
PaperWallet = 10M BIGUP - Potwierdzone WYPŁACONE
Faucety (x2) = 2M 4M BIGUP + 500K 1M BIGUP każda - 2 Potwierdzone  2 WYPŁACONE

Gry = 20M BIGUP (o.b.o.)

Masz Sugestie? ... Prześlij nam!


Tłumaczenia
Nagroda 2M BIGUP każde...

Rosyjskie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1376532.0

Hiszpańskie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1377005.0

Włoskie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1379454.msg14031661

Tureckie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1383543.0

Niemieckie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1388636.msg14108575#msg14108575

Holenderskie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1390417

Polskie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1391060.0

Greckie - Oczekujące Potwierdzone WYPŁACONE
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1390625.msg14126182#msg14126182

Indonezujskie - Oczekujące

Portugalskie - OczekującePliki źródłowe portfela:
https://github.com/BigUps/wallet


Portfel dla Windows (tymczasowy URL):
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw

Nody:
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686Paper Wallet (tymczasowy URL):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0

Eksplorer Bloków:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigup

BIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/

BIGUP Faucet #2:
http://bigup.gq/

BIGUP Faucet #3:
http://altcoinix.com/bigup-faucet/


Wielki handel!
KANTORY!

Handlowcy:
http://resellrights.site/
Kupuj używając BIGUP http://resellrights.site/crypto-currency-payment/bigup-payment/


Najlepsza ZABAWA!!!
Cóż można powiedzieć więcej!!!


Największą monetą będzie BIGUP!

Trzymajmy się razem i patrzmy jak WZRASTA.

BIGUP Life!!

WKRÓTCE odpalimy BIGUP CLUB!!!


Jest tylko ~4 miliardy BIGUP i 100% POS rocznie. Ta moneta będzie rosła Większa, WIĘKSZA i WIĘKSZA

6
Giddyup Si questo è il momento giusto per BigUP per fare tutto...
                                                                     
Sei pronto per BigUP Lifestyle?

BIGUP stà per diventare GRANDE
 
                                                         
Piu  numerosi saremo, piu grandi possiamo diventare tutti insieme
                                                           
Non lasciarti sfuggire questa occasione, unisciti alla nostra comunità
                                                                   
                                                           
BigUP non è soltanto una cryptovaluta, BigUp è LIFESTYLE.

                                                                                 
Sostenibile!
                                                                                   
Gratificante!
Sviluppata per un investimento sicuro e a lungo termine!!!
BIGUP Life è per tutti coloro i quali desiderano una  BIGUP Lifestyle!

                                                                                 
BIGUP analisi tecnica
Simbolo = BIGUP
Quantità di moneta PoW totale:= ~4B BIGUP
POS 2 @ 100% subito ed ogni anno che segue!
Port/RPC Port: 61609/61608

Grandi progetti per usi svariati!
Prendila, cercala, è una cryptovaluta!

Grandi Ricompense!
Le Ricompense verrano evase in  BIGUPs. Unisciti con  Lifestyle... BigUp Life!

Windows Wallet = 10M BIGUP - Ricompensa Pagata
Windows WalleMac Wallet = 10M BIGUP
Block explorer = 10M BIGUP - Ricompensa Pagata
Paper Wallet = 10M BIGUP - Ricompensa Pagata
Faucets (x2) = 2M 4M BIGUP + 500K 1M BIGUP each - 1 Ricompensa pagata, 1 Ricompensa disponibile

Games = 20M BIGUP (o.b.o.)

Hai qualche suggerimento o idea? ... Mandami un messaggio!

Traduzioni
Ricompense  2M BIGUP ogni traduzione...
Russian -Disponibile-Ricompensato
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1376532.0
Spanish - Disponibile-Ricompensato
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1377005.0
Italian - Disponibile-Ricompensato
German - Disponibile

Wallet source:
https://github.com/BigUps/wallet


Windows Wallet (temp download URL):
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw


Nodes
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686


Paper Wallet (temp download URL):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Block Explorer:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigup


BIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/


Big trading!
EXCHANGES!


Grande divertimento!!!
Non serve dire altro per il momento!!!


Facciamo diventare insieme BigUP una grande moneta!

Fai diventare grande BigUP unisciti a noi diventeremo Grandi.

BIGUP LIFE!!


PRESTO TRA DI NOI ARRIVA BIGUP CLUB!!!
NON DIMENTICARTI DI NOI , PRESTO NUOVE INFO E NUOVI PROGETTI!
IL DIVERTIMENTO E APPENA COMINCIATO.........Ci sono solo  ~4B BIGUP lo stake è solo il  100% annuo. Questa è una cryptovaluta che crescerà sempre piu Grande,Grande,Grande[/size]

7
German Language / [BIGUP] 1Satoshi ICO JETZT!
« on: March 06, 2016, 05:48:44 PM »
ACHTUNG!
ICO auf Yobit!
hier könnt ihr nun BigUp's kaufen.
https://yobit.net/en/trade/BIGUP/BTC

Es ist Zeit für 'Big Up'

Seid ihr bereit für den BigUp Lebensstil?

Werdet Teil der großen BigUp Lebensweise und genießt die große Gemeinschaft.
Je größer wir sind, desto größer können wir alle sein.
BigUp ist mehr als eine Währung, es ist eine Lebensweise.

Nachhaltig!
Lohnend!

Gemacht für eine lange Zeit!

Das BigUp Leben ist für alle, die ein Teil des BigUp Lebenesstils sein möchten.


Daten

Name = BigUp
Symbol = BigUp
es stehen rund 4B BigUps zur Verfügung
POS @ 100% jährlich und für immer
Port/RPC Port: 61609/61608

Große Nutzungsmöglichkeiten!
Es ist alles möglich, was man sich vorstellen kann.

Große Belohnungen!


Belohnungen werden in BigUps bezahlt!
Schließt euch der BigUp Lebensweise an!

Windows-Wallet = 10M BigUp - BeanspruchtBEZAHLT
Windows-Wallet Virus Scan = 1M BigUp - BeanspruchtBEZAHLT
Mac Wallet = 10M BigUp
Block-Explorer = 10M BigUp - BeanspruchtBEZAHLT
Papiergeldbörse = 10M BigUp - BeanspruchtBEZAHLT
Faucet (x2) = 2M 4M BigUp + 500K 1M bigup jeweils - 2 Beansprucht2 BEZAHLT

Spiele = 20M BigUp

Vorschläge? ... immer her damit!


Übersetzungen;

Für jede Übersetzung wird eine Belohnung von 2M gezahlt!

Russisch - in Arbeit; Beansprucht; BEZAHLT
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1376532.0

Spanisch - in Arbeit; Beansprucht; BEZAHLT
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1377005.0

Italienisch - in Arbeit; Beansprucht BEZAHLT
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1379454.msg14031661

Deutsch - in Arbeit

Dutch - in Arbeit, Beansprucht; BEZAHLT
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1387040.msg14096809Wallet Quelle:
https://github.com/BigUps/wallet


Windows-Wallet (Windows-Geldbörse; temporäre Download-URL):
https://mega.nz/# ! TQwC2aZZ! _0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw

Nodes
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686

Paperwallet (Papiergeldbeutel; temporäre Download-URL):
https://mega.nz/# ! iYNQnBQb! cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Block - Explorer:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigup (technische Probleme)

BIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/

BIGUP Faucet #2:
http://bigup.gq/

BIGUP Faucet #3:
http://altcoinix.com/bigup-faucet/

Händler;
http://resellrights.site/
hier kann mit BigUp's gezahlt werden; http://resellrights.site/crypto-currency-payment/bigup-payment/


Großer Handel!
Lasst uns tauschen!

Größter Spaß - aber das muss jetzt gar nicht mehr gesagt werden Wink

Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass BigUp ganz groß wird!


Zur Zeit ist eine BigUp Club in arbeit! Hier erfahrt ihr, sobald es los geht!

Es gibt nur ~ 4B BigUp und der Einsatz beträgt jährlich nur 100%. Dies ist eine Münze, die wachsen wird. Sie wird größer werden und größer und größer!

8
YUP YUP arre es hora de BigUP hacerlo todo...

ICO: https://yobit.net/en/trade/BIGUP/BTC

¿Estás listo para el estilo de vida BigUP?

Se parte del estilo de vida BIGUP y disfruta de la gran comunidad BIGUP.
BIGUP trata de ser GRANDES.
Cuanto más grendes seamos mejor!
BigUP es más que una moneda, es un estilo de vida.

Sostenible!

Con recompensas!!


Construido para el largo plazo!!

La vida es para todos los que quieren una parte del estilo de vida BIGUP!


BIGUP especificaciones:
Nonmbre = BigUp
Simbolo = BIGUP
Cantidad total de monedas = 4.000.000.000
POS 2 @ 100% anual
Puerto/RPC: 61609/61608


Grandes usos


Grandes recompensas
Las recompensas se pagan en BIGUPs. Entra en nuestro estilo de vida.

Wallet para Windows = 10M BIGUP - Reclamado  Pagado
Wallet paraWindows Wallet Virus Scan = 1M BIGUP - Reclamado  Pagado
Wallet para Mac = 10M BIGUP
Explorador de bloques = 10M BIGUP - Reclamado  Pagado
Paper Wallet = 10M BIGUP - Reclamado  Pagado
Faucets (x2) = 2M 4M BIGUP + 500.000 1 millón de BIGUP cada uno - 1 Claimed  Pagado, 1 disponible
Juegos = Make offer
¿Sugerencias? ... Haz una!


Traducciones
Recompensa de 2 millones de BIGUP cada una...

Rusa - Pending Reclamada
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1376532.0

Spanish - Pending

Italian - Pending


Código fuente del wallet:
https://github.com/BigUps/wallet


Wallet para Windows (dirección temporal):
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw


Nodes:
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=193.192.37.135:55198
addnode=173.206.135.249:57565
addnode=45.55.236.105:35459


Paper Wallet (dirección temporal):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Explorador de bloques:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigup


BIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/


Trading
EXCHANGES!


Gran diversión!!!
No es necesario decir más!!!


The biggest coin to be up will be BigUP!

Grande para que BigUP sea cada día más GRANDE.

Estilo de vida BIGUP!!


MUY PRONTO PRESENTAREMOS EL CLUB BIGUP!!!Solo existen 4.000.000.000 de BIGUP y el stake es1 00% anual. Esta es una moneda que va a crecer MUCHO, MUCHO y MÁS GRANDE

9
Coin Home / [ANN] BIGUP ICO !! - LAST DAY
« on: March 06, 2016, 01:45:48 PM »
YUP YUP Giddyup Ya'll it's time for BigUP to do it all...

Are you ready for the BigUP Lifestyle?

ICO On NOW!!!
Click here to join the BIGUP Life!


Become part of the BIGUP Lifestyle and enjoy the BIG community for BIGUP.
BIGUP is about being BIG and bringing us UP.
The BIGGER we are, the UPper we can all be!
BigUP is more than currency, it's a LIFESTYLE.

Sustainable!

Rewarding!!

Built for long-term BIGNESS!!!

BIGUP Life is for everyone who wants a part of the BIGUP Lifestyle!


BIGUP Specifications:
Name = BigUp
Symbol = BIGUP
Initial Supply = ~4B BIGUP
POS 2 @ 100% per year immediately and forever

Port/RPC Port: 61609/61608


Big uses!
Name it, it does it, it's cryptocurrency!


Big bounties!
Bounties will be paid in BIGUPs. Join the Lifestyle... BigUp Life!

Windows Wallet = 10M BIGUP - Claimed  PAID
Windows Wallet Virus Scan = 1M BIGUP - Claimed  PAID
Mac Wallet = 10M BIGUP - Claimed
Block explorer = 10M BIGUP - Claimed  PAID
Paper Wallet = 10M BIGUP - Claimed  PAID
Faucets (x2) = 2M 4M BIGUP + 500K 1M BIGUP each - 2 Claimed  2 PAID

Games = 20M BIGUP (o.b.o.)

Suggestions? ... Make one!


Translations
Bounty 2M BIGUP each...

Russian - Pending Claimed PAID
Spanish - Pending Claimed PAID
Italian - Pending Claimed PAID
Turkish - Pending Claimed PAID
German - Pending Claimed
Dutch - Pending Claimed PAID


Wallet source:
https://github.com/BigUps/wallet


Windows Wallet (temp download URL):
https://mega.nz/#!TQwC2aZZ!_0q0CDaxGW7dvdnr4f6DXnfhYSl4l8_CFqPhSzRKLfw


Nodes:
addnode=216.189.153.244:61609
addnode=52.26.37.254:61609
addnode=51.254.181.195:61609
addnode=54.191.50.172:61609
addnode=45.55.236.105:35459
addnode=193.192.37.135:58444
addnode=173.206.135.249:54054
addnode=82.74.207.217:49207
addnode=24.37.68.94:31745
addnode=104.55.5.73:49686Paper Wallet (temp download URL):
https://mega.nz/#!iYNQnBQb!cyrCX2indKET_DcBPrDx7Xo2nC5ILNLDSCnLHaj-ZL0


Block Explorer:
http://www.tekyexplorer.xyz/bigupBIGUP Faucet #1:
http://bigup.luckyfaucets.com/BIGUP Faucet #2:
http://bigup.gq/BIGUP Faucet #3:
http://altcoinix.com/bigup-faucet/Big trading!
EXCHANGES!


Merchants:
http://resellrights.site/
Buy using BIGUP http://resellrights.site/crypto-currency-payment/bigup-payment/


Biggest FUN!!!
No more need be said!!!The biggest coin to be up will be BigUP!

Big it up for BigUP and watch us BIG it all UP.

BIGUP LIFE!!


COMING SOON BIGUP CLUB!!!There are only ~4B BIGUP and the stake is only 100% yearly. This is a coin that will grow BIGger, BIGGER and BIGGER


Pages: [1]
Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services