Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: dserrano11 on October 22, 2017, 11:48:29 AM

Title: [BOUNTY][ICO] MilkCoin [MLCN] - Chúng tôi sẽ thanh toán bằng ETH [không token]
Post by: dserrano11 on October 22, 2017, 11:48:29 AM
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FEGUOs9U.png&t=582&c=OtrCAKm_pPB3wg) (https://milkcoin.io/)

(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrPEjOKn.png&t=582&c=Fg4cuO-3pmuaCw) (https://www.facebook.com/MilkCoin)(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpR8ZNVB.png&t=582&c=tDrm27wgB33b7w) (https://twitter.com/MilkCoinICO)
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpZHqlX1.png&t=582&c=L-yU3JsddfqxPQ) (https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg)(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F6KbNlee.png&t=582&c=kKa6xvvJ3UIvJQ) (https://milkcoin.io/) (https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpVXGbxX.png&t=582&c=XiVvF_bEHbA-cA) (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MilkCoin Là Ǵ?

ICO lớn với những tổ chức kinh doanh nông nghiệp thật sự. Nông nghiệp là một trong những ngành có lợi nhuận nhất ở Nga. Bắt đầu từ ngày hôm nay, với sự trợ giúp của công nghệ blockchain, bạn có thể nhận được khoản cổ phần cao đối với một doanh nghiệp ổn định và được quản lư bởi các chuyên gia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cụ Thể Về Chương Tŕnh Tiền Thưởng

Số stakes mà bạn nhận được từ chiến dịch sẽ cho phép bạn nhận đổi lấy ETH khi kết thúc chiến dịch.
Bạn sẽ nhận được 2% số lượng trong crowdsale của MilkCoin bằng ETH, dựa trên số lượng stakes của bạn.

Stakes  sẽ được phân phối vào thứ năm mỗi tuần.
Chiến dịch này sẽ kéo dài đến cuối ICO MilkCoin (vào ngày 15 tháng 12 hoặc sớm hơn ICO thành công).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng số tiền thưởng sẽ được chúng tôi phân chia như sau:

       ➣ Chiến dịch chữ kư: 30%
       ➣ Chiến dịch viết blog:  25%
       ➣ Chiến dịch Twitter: 15%
       ➣ Chiến dịch Facebook: 12%
       ➣ Chiến dịch phiên dịch:  10%
       ➣ Chiến dịch Reddit: 7%
       ➣ Chiến dịch Telegram:  1%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZGWYIYp.png&t=582&c=ztU8Dvqk7Q6-Uw)
Chiến Dịch Chữ Kư

Cách tính stakes mỗi tuần:


Quy Tắc:


Cách tham gia:

Áp dụng chữ kư theo xếp hạng của bạn và điền vào mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/16rbp94NEiAJl_p9hmRZw_6lVsEmvn7fjJOnodAVBBVc/

Avatar
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1FuBws9.jpg&t=582&c=A3fYSY3Gvg-1_Q)
https://i.imgur.com/1FuBws9.jpg

Code Chữ Kư

Jr members
✯ MILK COIN ✯
⚑ICO Starts |  Nov 15th 2017⚑ (http://milkcoin.io/)
Code: [Select]
[center][url=http://milkcoin.io/]✯ MILK COIN ✯
⚑ICO Starts |  Nov 15th 2017⚑[/center]

Members
✯ MILK COIN (http://milkcoin.io/) ✯
❒ TWITTER (https://twitter.com/MilkCoinICO) ❖  TELEGRAM (https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg) ❖ WHITEPAPER (https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf) ❖ FACEBOOK (https://www.facebook.com/MilkCoin) ❖ ANN THREAD (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652) ❖ WEBSITE  (http://milkcoin.io/) ❒
⚑ICO Starts |  Nov 15st 2017 (http://milkcoin.io/)⚑

Code: [Select]
[center]✯ [url=http://milkcoin.io/]MILK COIN[/url] ✯
❒[url=https://twitter.com/MilkCoinICO] TWITTER[/url] ❖ [url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg] TELEGRAM[/url] ❖ [url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf]WHITEPAPER[/url] ❖ [url=https://www.facebook.com/MilkCoin]FACEBOOK[/url] ❖ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652]ANN THREAD[/url] ❖ [url=http://milkcoin.io/]WEBSITE [/url] ❒
⚑[url=http://milkcoin.io/]ICO Starts |  Nov 15st 2017[/url]⚑ [/center]

Full members
✯ MILK COIN (http://milkcoin.io/) ✯
❒ TWITTER (https://twitter.com/MilkCoinICO) ❖  TELEGRAM (https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg) ❖ WHITEPAPER (https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf) ❖ FACEBOOK (https://www.facebook.com/MilkCoin) ❖ ANN THREAD (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652) ❖ WEBSITE (http://milkcoin.io/) ❒
⚑ICO Starts |  Nov 15st 2017 (http://milkcoin.io/)⚑

Code: [Select]
[center]✯ [url=http://milkcoin.io/][color=#e69900]MILK COIN[/url] ✯
[color=#9E3696]❒[url=https://twitter.com/MilkCoinICO][color=#1DA1F2] TWITTER[/url] ❖ [url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg][color=#0088cc] TELEGRAM[/url] ❖ [url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf][color=#466991]WHITEPAPER[/url] ❖ [url=https://www.facebook.com/MilkCoin][color=#4267b2]FACEBOOK[/url] ❖ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652][color=#E44678]ANN THREAD[/url] ❖ [url=http://milkcoin.io/]WEBSITE[/url][color=#9E3696] ❒
[color=#000000]⚑[url=http://milkcoin.io/][color=#e69900]ICO Starts |  Nov 15st 2017[/url][color=#000000]⚑ [/center]

Senior members
    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             
(http://milkcoin.io/)
MilkCoin (http://milkcoin.io/)                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
  Invest in agricultural project
using blockchain technologies
(http://milkcoin.io/)
                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
➤ TWITTER (https://twitter.com/MilkCoinICO)
➤ TELEGRAM (https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg)
➤ WHITEPAPER (https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf)
➤ FACEBOOK (https://www.facebook.com/MilkCoin)
➤ ANN THREAD (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652)
➤ WEBSITE (http://milkcoin.io/)

  ICO Starts 
 Nov 15st 2017 


Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=http://milkcoin.io/][tt][size=2pt][color=#e6b800]    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             [/size][/tt][/url][/td]
[td][url=http://milkcoin.io/][font=Arial][size=22pt][color=#000000][b]Milk[i][font=Constantia][color=#e6b800]Coin[/url][/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][url=http://milkcoin.io/][size=12pt][color=#000000]  Invest in agricultural project
using blockchain technologies[/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://twitter.com/MilkCoinICO][color=#1DA1F2]➤ TWITTER[/url]
[url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg][color=#0088cc]➤ TELEGRAM[/url]
[url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf][color=#466991]➤ WHITEPAPER[/url][/font][/td]
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://www.facebook.com/MilkCoin][color=#4267b2]➤ FACEBOOK[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652][color=#E44678]➤ ANN THREAD[/url]
[url=http://milkcoin.io/][color=#000000]➤ WEBSITE[/url][/font][/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎝[/size][/td]
[td][size=12pt][color=#000000][font=Constantia]  ICO Starts 
 Nov 15st 2017  [/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎞[/size][/td]
[/tr][/table][/center]

Hero/Legendary Members
    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             
(http://milkcoin.io/)
MilkCoin (http://milkcoin.io/)                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
  Invest in agricultural project
using blockchain technologies
(http://milkcoin.io/)
                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
➤ TWITTER (https://twitter.com/MilkCoinICO )
➤ TELEGRAM (https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg)
➤ WHITEPAPER (https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf)
➤ FACEBOOK (https://www.facebook.com/MilkCoin)
➤ ANN THREAD (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652)
➤ WEBSITE (http://milkcoin.io/)

   ICO Starts   
 Nov 15st 2017 


Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=http://milkcoin.io/][tt][size=2pt][color=#e6b800]    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             [/size][/tt][/url][/td]
[td][url=http://milkcoin.io/][font=Arial][size=22pt][color=#000000][b]Milk[i][font=Constantia][color=#e6b800]Coin[/url][/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][url=http://milkcoin.io/][size=12pt][color=#000000][glow=#e6b800,40,600]  Invest in agricultural project
using blockchain technologies[/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://twitter.com/MilkCoinICO ][color=#1DA1F2]➤ TWITTER[/url]
[url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg][color=#0088cc]➤ TELEGRAM[/url]
[url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf][color=#466991]➤ WHITEPAPER[/url][/font][/td]
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://www.facebook.com/MilkCoin][color=#4267b2]➤ FACEBOOK[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652][color=#E44678]➤ ANN THREAD[/url]
[url=http://milkcoin.io/][color=#000000]➤ WEBSITE[/url][/font][/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎝[/size][/td]
[td][size=12pt][color=#000000][glow=#e6b800,40,600][font=Constantia]   ICO Starts   
 Nov 15st 2017  [/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎞[/size][/td]
[/tr][/table][/center]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FbsZCTLd.png&t=582&c=2DmY-yIXwcy1gg)
Chiến Dịch Viết Blog

Cách tính stakes:

Chúng tôi phân chia tất cả các loại nội dung, bao gồm bài báo, bài đăng trên blog, video thành 3 loại:


Quy Tắc:


Cách Tham Gia:

Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJKGAuXaSwpXq4C71FKtiLPgOD7z8lT94kI-FwONaZYdJkLA/viewform
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsErrwvw.png&t=582&c=Ge3tA540ZMCYEg)
Chiến Dịch Twitter

Cách tính stakes:
Quy Tắc:


Cách Tham Gia:
Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/18GHWohtBpGx6gMLjqYzUXfxb0VR4dDGfdGFYzDU4iZU/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FOfILXV9.png&t=582&c=rDpxyiDND9_3qg)
Chiến Dịch Facebook

Cách tính stakes:

Quy Tắc:

Cách Tham Gia:
Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/1wcVveNEHSss_98zJLZIzvhGrGXw_9XLhbcqaT3Dgvj0/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FMZspobm.png&t=582&c=ykQQa9jA_CPZJg)
Chiến Dịch Phiên Dịch

Cách tính stakes:

Quy Tắc:

Cách Tham Gia:
Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/1OOQMYhbtJ5sceiPs9muhKr5UX7wu9_04tHN6SQpFhXc/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmYMuJjA.png&t=582&c=dH3ljCn90xIUGA)
Chiến Dịch Reddit

Cách tính stakes:

Quy Tắc:
Chiến dịch này được giới hạn ở 350 người tham gia.


Cách Tham Gia:
Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/1ERmucPwvnfcKx1D6gESmyT0WEE4mPUWU0B5XW1SA0r4/viewform
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJCbjmi3.png&t=582&c=vW-_69ynL032Gw)
Chiến Dịch Telegram

Cách tính stakes:

Quy Tắc:
[/list]
Title: Re: [BOUNTY][ICO] MilkCoin [MLCN] - Chúng tôi sẽ thanh toán bằng ETH [không token]
Post by: dserrano11 on October 22, 2017, 11:51:22 AM
Kiểm tra trạng thái của bạn ở đây: