Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: duongtien86 on August 11, 2017, 04:49:29 PM

Title: | ANN | CrocodileCash | PoW / DPOS / PoS Hybrid | Them Snap Lên Nhanh
Post by: duongtien86 on August 11, 2017, 04:49:29 PM

(http://i.imgur.com/wNTA6W5.png)

"Sức mạnh trong Basking"
(http://i.imgur.com/v4CKxH5.png)
Thuật toán: SHA-256 PoW/DPOS/PoS Hybrid

Mă : CROC

Thời gian chặn: 30 Seconds

Độ khó khắc phục lại: Every Block

Tổng số Coins: 55,000,000 (55 Million)

Tài khoản coin: 302,400 Coins (1/2 cho Nhà phát triển & Phần c̣n lại cho Bounties + Giveaway)

PoW Reward: 15 coins per block until block 80640 (1 Month) then 1 coin per block afterwards

DPOS: Tuần đầu tiên = 60 coins (Bắt đầu tại block 1440)

Tuần thứ hai = 45 coins

Tuần thứ ba= 30 coins

Tuần thứ 4 = 15 coins (Ends at block 80640)

Lợi nhậu hằng năm của PoS : Lợi ích 12% hàng năm (Bắt đầu tại khối 80641) (1 tháng)

Thời gian cổ phần nhỏ nhất được chia: 2 giừo

Thời gian cổ phần lớn nhất: Unlimited

Chấp nhận Khối Khoáng sản Yêu cầu: 60 Blocks

Các xác nhận giao dịch Yêu cầu: 20 Blocks

RPC Port: 39438

P2P Port: 39437

CrocodileCash.conf

(http://i.imgur.com/Qhge9dC.png)
addnode=101.165.225.41
addnode=174.92.179.126
addnode=139.59.228.94
addnode=75.130.162.248
addnode=177.33.1.40
addnode=192.169.6.218
addnode=68.105.33.92

(http://i.imgur.com/w4pk6Zy.png)
https://github.com/RangaBoom/CrocodileCash

(http://i.imgur.com/XMaoPeW.png)
Windows 32-bit: https://github.com/RangaBoom/CrocodileCash-Windows-Wallet/raw/master/CrocodileCash-qt-win32-v1.3.7.9.zip
Mac OS X: https://github.com/RangaBoom/CrocodileCash-Mac-OS-X-Wallet/raw/master/CrocodileCash-Qt-OSX-vv1.3.7.9.dmg

(http://i.imgur.com/6v3Yl3T.png)
PICKAXE.ONLINE (http://PICKAXE.ONLINE)
http://www.altmining.org
http://mineme.xyz
https://cryptohub.online/pools
http://findblocks.com

(http://i.imgur.com/WV7Rgjj.png)
http://mineme.xyz/explorer/CROC

(http://i.imgur.com/IDxddir.png)

(http://i.imgur.com/cbBhJFg.png)

(http://i.imgur.com/yj7bSFX.png)

(http://i.imgur.com/Eejwpg0.png)

(http://i.imgur.com/EOCvfJ2.png)
https://twitter.com/CrocodileCash

(http://i.imgur.com/gTTtuJN.png)
Chương tŕnh thưởng Twitter  - 25200 CROC (100 người tham gia và mỗi người @ 252 CROC)
*Nhắn tin cho tôi tài khoản Twitter & địa chỉ ví CROC tại diễn đàn(Bitcointalk) sau khi đă theo dơi*

(http://i.imgur.com/RXQaeJp.png)
Ví trên Mac OS X  - 50400 CROC

Block Explorers - 17640 CROC (2 Block Explorers @ 8820 CROC each BE)

Thưởng khai thác mỏ - 7560 CROC (6 Pools @ 1260 CROC each Pool)

Tṛ chơi tương tác Crypto  - 30450 CROC

Website - 4200 CROC

Dịch- 3150 CROC (6 bài dịch và mỗi bài @ 630 CROC "Không dùng google")

Ṿi nhận miễn phí  12600 CROC (Mỗi lần phân phối & thời gian là lựa chọn chủ sở hữu ṿi)

(http://i.imgur.com/LV4Jyo2.png)
Indonesian: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2078405.0
Mă Lai: http://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=17645.0
Nhật bản: http://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=17651.0
Philippin: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2079921.0
Title: Re: | ANN | CrocodileCash | PoW / DPOS / PoS Hybrid | Them Snap Lên Nhanh
Post by: davidle0917 on August 23, 2017, 01:52:56 PM
Làm thế nào để solo mining CROC coin? Thanks