Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Other Languages => Pashto Language => Topic started by: foruminsect on April 15, 2017, 04:59:22 PM

Title: [ANN PASHTO] ęternity blockchain ∞ GET AE TOKEN ∞ [PoS x PoW | Smart Contracts]
Post by: foruminsect on April 15, 2017, 04:59:22 PM

(http://i.imgur.com/GaZMf7W.png) (http://aeternity.com)

تعارف
 ا یتر ینتی یو بلاک چین دے کم حقیقی دنیا بارےکےمواد ا مرکزیت یو ذاےء کولو لا تیز ا محفوظ معاهدو دی پارا تیاری ګی.
اوچت زاےدے پورا دنیا رابطے رخ بدل کی کم چی ایثرم دې پارا خاص جنګ وجه دا
حالا چست معاهدو جائزه اغشتل محفوظ ا اسان دی
دې حقیقی دُنیا اعدادو شمار جمع کول غواړی نوې اوریکل نمونے سرا کم پیشګوئ ماندے منحصر دې.
مُلکنوڼ رابطے اُچاتوالې سِوکاِحالا تول کاروایانې خاتمې شې اَ برابر کار ډې کئ نور ذېذې مطلب ذا دې ک معاهدے پا جمع نه لخلې کیِ ګیِ ذا تجربے اء ثبوتان اسانئ.
ایترینتی توکن دې تقسیم پُخوالے ایثرم کې چې کری دې چسپ معاهدے ابتدا دے.
ایترینتی توکن لا خانګی حِسابات لا اِستعمالیِ ګیِ ا ذا ایلیاس سیستم پَزائ استعمالیِ ګیِ.تعارف

Contribution campaign starts April 3rd, 13:05 GMT and will last for 3 days - until April 6th, 13:05 GMT. More details here (https://blog.aeternity.com/security-transparency-simplicity-1411fad10974#.ciqpesaut).

ĘTERNITY BLOCKCHAIN


READ SCIENTIFIC WHITEPAPER (https://blockchain.aeternity.com/ęternity-blockchain-whitepaper.pdf)
[/left][/center]

(http://i.imgur.com/YTyQDDD.png)


کنسینسس اور گورنس


-هائرید پروف اف ورک پروف اف ستیک بلاک چین
-ایلګو- کُکو سائکل-بائ ترومپ-ګیحتب وائت پیپر بلاک
-موبائلونا سرا دِی ستیریلائزېشن حاصل کول
-ګورنیس وايپی اوایس پیریدکشن مارکِتی
-پیریدکشن مارکِت خشتا هثیار دے ژیات بندیانوڼ تک معلومات راسولو لا اسان ووټنګ نا خشتا

ذا کاروائ رفتار اندازه

ذا غیر اعتماد کاروائ رفتارلا محدود ا محدود کولي شو راړاڼ رفتارسرا کم  کاروائانے مملکت رابطو کے کې ګې
 کاروائ رفتار
بی- بائٹس کے بلاک سائز
ایف-تر فینالیتی بلاکونو
ار-تر په ثاکِنتو فینالیتی وَخ
تی-ترانزکشن سائز اِن بائتس

B = ۱۰۰۰۰۰۰ بیتېس = ۱ مېګابیتې پېر بلوچک
R / F = ۳۰ سېچوندس پېر بلوچک
R = ۲۴۳۶۰۰ سېچوندس پېر دای
F = ۲۴۶۰*۲ بلوچکس پېر دای
ط = ۱۰۰۰ بیتېس پېر ترانساچتیون

۱۰۰۰۰۰۰ ∗ ۲۴ ∗ ۶۰ ∗ ۲/۱۰۰۰/۲۴ ∗ ۳۶۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰ / ۱۰۰۰ / ۳۰ = ابووت ۳۲ ون-چهاین ترانساچتیونس پېر سېچوند،
کم چے ذمرا تیز ډے که انسانونو کے رابطے ۸ کالا کے ممکن دې
نور معلومات لا ایترینیتی بلاک چین صفحے وایئ
یو صفحے کاروایانېڼ ذے طریکو سرا ویلے کی ګِې

سٹیٹ چینل

ا یتر ینتی یو بلاک چین مملکتو رابطو کے بیانه جوړائ کم معاهدے تیزائ
اول ثوا بندیان مملکتو کے رابطے جوړائ
هغوی کولی شي موافقه سمارټ قراردادونو په خپل سر.دا اجازه ورکوي چې د معاملو په توګه روژه ترسره شي په توګه معلومات کیدای شي
د ګوندونو له خوا خپرېږي او پروسس، د هغوی لرلو ته انتظار تر معامله شوی اعتبار او شوي بالقوه ځای
د بلوچکچهاین د اجماع میکانیزم له خوا فینالیزېد-
. دا ęتېرنیتی بلوچکچهاین کارول د وروستۍ پایلو د حل او يا د شخړو چې راپورته حل کړي.
دا پریکړې شوي دي نږدې، دې توګه واکمن بهر ګوندونو چې هڅه کوي تر څو د دولت د چینلونو له منځه والړ شي تر منځ د شومو کړنو چې دوی لیکل او پخوا موافقه د ęون انتقال دی یوازې اغېز چینلونو پر بلوچکچهاین لري، يوازې هغه ęون چې ته تحويل شوي دي دولت چینل کولای انتقال شي.دا د ټولو کانالونو څخه د يو بل، چې د فوري ګټه چې لري د خپلواک کوي چې د کانالونو په اړوند هر ډول معاملې کولای شي په موازي پروسس شي، ډېر د راکړې ورکړې تهرووګهپوت ښه

سمارٹ کنٹرکٹ


ęتېرنیتی سره باچاه (Mېرکېلیزېد اخز العروض ونو) د يو سمبالول-بشپړ (نوي) مجازی ماشین کاروي سمارټ قراردادونو پروسس.
دڼه ęتېرنیتی، سمارټ قراردادونو کې د مالي تړونونه چې د وينا له مخې د مرستو د وېشلو په بڼه سوچه دندو دي ټاکل قواعد.باچاه توانوي چې، په هغه صورت کې سمارټ قرارداد ته اړتيا لري چې بلوچکچهاین له خوا پلي شي، یوازې د اړونده برخه د سمارټ قرارداد ته اړتیا لري خپور شي، يو ځل بيا د لوړو سچالابیلیتی او محرمیت د رسیدو
-یوازې د ښکيلو ډلو د قرارداد په اړه پوه
-يوازې ګوندونه چې په یو خلاص دولت چینل کولای شي یو د اعتبار وړ قرارداد رامنځته کړي
-هر تازه د دولت د بدلون او یا کوډ ورسره د قرارداد د دواړو چوونتېرپارتیېس له خوا لاسلیک شو
-دا یوازې د بلوچکچهاین که د پايلو په دی نه مني، چې په دغه صورت کوډ دی هیڅکله هم په کوم بل ډول دولتي د وړاندې د راکړې ورکړې برخې په توګه د بل هر وخت یوازې ساتل، وسپارل.
-که دا کار وشي، د بلوچکچهاین د قرارداد له مخې د ټوکن ویشي او له بشپړېدو سره چینل.

امپلیمنٹیشن

په Eرلانګ، چې دا اسانه ولیکئ وویشل، ګناه او مقاومت، نرم دریښتینو وخت، په لوړه کچه شتون، غیر صتوپ غوښتنلیکونه ęتېرنیتی اصلي بلوچکچهاین کوډ ليکل کيږي.Eرلانګ څخه صفر یو بلوچکچهاین لیکلو د کامل ژبه ده او د په کارولو سره، موږ د یو مافوق عملیاتي ثبات او کړنې.

ویب اور موبائل انٹگریشن

ا یتر ینتی 'د ګرځنده لومړي' دی، ځکه چې د ګرځنده او ويب تکنالوژي او د کانونو د نوي آلګو چې دی هم په موثره توګه په سمارټ تليفونونه مینابلې د راټولو چې سمه ده.
د جاواسکرېپټ د خلاصه کړی او سره د اصلي بلوچکچهاین بوخت به دموجوده ويب / ګرځنده غوښتنلیکونه یا خدمتونو آسانه د یووالي لپاره آپس پاتې.
ېاچتځص به د انتخاب دوه په چوکاټ کې په تارا ماډلونه وليکي، د -ويب جوړونه.دغه روزنیز ماډلونه په اسانۍ سره کولای شي د ويب، او همدارنګه د ګرځنده نشی شي، او آن د مورنۍ غوښتنلیکونه په ګرځنده ښکته راټول، زيات سناپپی.
تصرف/رولکادوت له لارې یو اتهېرېوم او ويکيسيند پل لسو پام کې ده.


ROADMAP
(http://i.imgur.com/HUdReL0.png)
Testnet is LIVE, give it a try! (https://github.com/aeternity/testnet)THE TEAM


(http://i.imgur.com/udN2uyI.png)(http://i.imgur.com/i45vFzf.png)(http://i.imgur.com/V8bVW6c.png)(http://i.imgur.com/usRCKqr.png)(http://i.imgur.com/HJDrRcD.png)(http://i.imgur.com/Sn1wsdk.png)(http://i.imgur.com/YrBElWI.png)(http://i.imgur.com/0eQTyCE.png)


Constantly adding team members, check out website and blog for the most recent information.
GET IN TOUCH


(http://i.imgur.com/zboTMIu.png) (http://www.aeternity.com/)     (http://i.imgur.com/QtBpBzU.png) (https://www.facebook.com/aeternityproject/)     (http://i.imgur.com/DdcXd0k.png) (https://twitter.com/aetrnty)     (http://i.imgur.com/mpjauoB.png) (https://www.linkedin.com/company/aeternity)     (http://i.imgur.com/Orwvg7B.png) (http://reddit.com/r/aeternity)     (http://i.imgur.com/hLcfQkX.png) (https://slack.aeternity.com)     (http://i.imgur.com/x0o2VoH.png) (https://telegram.me/aeternity)     (http://i.imgur.com/aA32xEF.png) (https://github.com/aeternity)

We are also on QQ, wechat, IRC and more... Join us now and help build the future together.
Title: Re: [ANN PASHTO] ęternity blockchain ∞ GET AE TOKEN ∞ [PoS x PoW | Smart Contracts]
Post by: foruminsect on April 15, 2017, 05:38:53 PM
                                                                                              ذا باوُنتیز معلوماتونو ا مِلاوِدولا لانذے ورکارے لِنک مانذے کلک کئ.
 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1785247.0
Title: Re: [ANN PASHTO] ęternity blockchain ∞ GET AE TOKEN ∞ [PoS x PoW | Smart Contracts]
Post by: foruminsect on April 15, 2017, 05:41:46 PM
                                                                                                   ذا ایترنیتی شاندار کارکرذګی صرف ۳ َرزوکے ۵ َژرا بتکوائن جمع کر.

Buy AE Token here.
http://www.aeternity.com
Title: Re: [ANN PASHTO] ęternity blockchain ∞ GET AE TOKEN ∞ [PoS x PoW | Smart Contracts]
Post by: foruminsect on April 17, 2017, 07:42:33 AM
ڈویلپمینٹ روڈ میپ
Development - Q1 - Q3 2017
Test net launch - Q2 2017
Security Audit: Q4 2017
Launch of 1st app - date tba
Main net launch - Q1 2018